Latvijas Studentu apvienība
Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma atrunāta Augstskolu likumā; organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs. Apvienības ilggadējs un nemainīgs sauklis ir „Studentu lieta - taisna un cieta!". 

studentu_lieta_taisna_un_cieta

Saskaņā ar LR Augstskolu likumu, studējošo pārstāvībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji.

Latvijas Studentu apvienība:

  1. sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
  2. izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  3. nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
  4. savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvību saistītus jautājumus.

LSA logo .AI formātā, .EPS formātā, .PDF formātā, .PNG formātā.

LSA ir biedrība, kuras biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Studējošo pašpārvaldes nodrošina biedrības darbību, pārstāvot savu augstskolu studentu intereses demokrātiskās LSA lēmējinstitūcijās - Kongresā un Domē. Studējošo pašpārvaldes ievēl organizācijas izpildinstitūciju - LSA Valdi.

lsa_struktura

Kongress ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas pulcējas reizi gadā. Kongress sastāv no studējošo pašpārvalžu deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegāti pulcējas, lai uz gadu ievēlētu LSA prezidentu, apstiprinātu organizācijas budžetu un izvirzītu darbības vadlīnijas nākamajam gadam. Kongress tradicionāli notiek martā.

Dome ir biedrības lēmējinstitūcija, kurā ne retāk kā reizi divos mēnešos pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji - Domnieki. Katrai studējošo pašpārvaldei ir vismaz viens, bet ne vairāk kā pieci delegāti LSA Domē. Dome lemj par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī pārrauga LSA Valdes un prezidenta darbu un ievēl LSA Valdes dalībniekus. Domnieku pienākums ir aktīva iesaiste lēmumprojektu apspriešanā starp Domes sēdēm.

Valde ir biedrības izpildinstitūcija jeb LSA „darītāji" - katram valdes dalībniekam ir pienākumu kopums, kuru izpildi Valdes dalībnieks uzņēmies. Būtiski lēmumi par LSA ikdienas darbību tiek pieņemti ar valdes balsojumu palīdzību. Valde pulcējas ne retāk kā reizi divās nedēļās. Valdes darbu koordinē Kongresa ievēlēts LSA prezidents, kurš pārstāv biedrību komunikācijā ar tās sadarbības partneriem, masu medijiem un citām valsts un nevalstiskajām organizācijām.