LSA valde
Autors - Latvijas Studentu apvienība   
Pirmdiena, 02 Marts 2009 00:00
Kontakti saziņai ar LSA valdi

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valde ir LSA izpildinstituācija, kas tiek ievēlēta uz 1 gadu. LSA prezidents tiek ievēlēts Kongresā, bet valdes sastāvs tiek apstiprināts un ievēlēts nākamajā Domes sēdē pēc Kongresa.

valdes_modelis2

Prezidents - Latvijas Studentu apvienības prezidents pārstāv studējošo intereses nacionālā līmenī, iesaistās izglītības politikas veidošanā un vada LSA valdes darbību, tā darbību nosaka LSA Vadlīnijas un Statūti.

Viceprezidents - LSA viceprezidenta pienākums ir attīstīt Latvijas augstskolu Studējošo pašpārvalžu spēju darboties šo augstskolu studējošo interešu efektīvai aizstāvībai likumdošanā noteiktā regulējuma ietvaros.

LSA viceprezidenta būtiskākie uzdevumi un atbildības jomas: Identificēt Studējošo pašpārvalžu problēmas; veikt pasākumus (tajā skaitā seminārus, apmācības, konsultācijas) šo problēmu risināšanai; veikt Studējošo pašpārvalžu kapacitātes stiprināšanas pasākumus; veicināt Studējošo pašpārvalžu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu; aizvietot prezidentu prombūtnes laikā.

Sabiedrisko attiecību vadītājs - LSA Sabiedrisko attiecību strādā ar mērķi veicināt pārliecību, ka Latvijas Studentu apvienība ir neatņemama un būtiska studējošo dzīves kvalitātes celšanā. Panāk, ka LSA viedoklis par jebkuru ar studentu interesēm saistītu jautājumu tiek sadzirdēts, pamanīts un saprasts publiskajā telpā.

LSA Sabiedrisko attiecību vadītāja galvenie uzdevumi ir: LSA tēla un reputācijas veidošana publiskajā telpā; LSA e-komunikācijas kanālu (mājas lapas; ziņu lapas u.c.) uzturēšana un pilnveide; reklāmas un pašreklāmas aktivitāšu veikšana; tendenču un informācijas vajadzību analīze darbam ar LSA mērķauditorijām; mediju attiecību veidošana un uzturēšana, informācijas plūsmas koordinēšana un publicitātes materiālu sagatavošana; līdzdalība LSA projektos un projektu vadība; sadarbības veicināšana un attīstīšana ar sociālajiem partneriem un jaunatnes NVO.

Akadēmiskā virziena vadītājs - Galvenais akadēmiskā virziena vadītāja pienākums ir nacionālās politikas līmenī tiekties uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē.

Bet ikdienas uzdevumos ietilpst: Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas augstskolās pilnveide, Studējošo pašpārvalžu iesaistīšana kvalitātes novērtēšanā; LSA deleģētu studentu-novērotāju iesaistīšana augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditācijas procesā; sekošana līdzi normatīvo aktu atbilstībai izglītības kvalitātes uzlabošanai un studentu interešu akadēmiskajos jautājumos aizstāvībai, atzinumu sniegšana grozījumiem, kas saistīti ar izglītību Latvijā; maģistratūras un doktorantūras studiju veicināšana; vispārējās vidējās izglītības sistēmas uzlabošana; Boloņas procesa pamatprincipu ieviešanas Latvijā sekmēšana.

Sociālā virziena vadītājs - LSA Sociālā virziena vadītājs strādā ar mērķi nacionālās politikas līmenī rūpēties, lai Latvijas studentiem tiktu nodrošināta sekmīgam studiju darbam nepieciešama sociālekonomiskā vide. Panākt, lai studenti Latvijā nebūtu spiesti upurēt studiju darba kvalitāti, priekšlaicīgi iesaistoties darba tirgū.

LSA Sociāla virziena vadītāja būtiskākās atbildības jomas: Augstākās izglītības finansēšana -studiju un stumdējošo kreditēšana, budžeta vietas, valsts stipendijas - stipendiju koncepcijas pārskatīšana; transporta kompensācijas, dienesta viesnīcas;veselības apdrošināšana.

Starptautiskā virziena vadītājs - LSA Starptautiskā virziena vadītāja galvenais pienākums ir Latvijas studentu pārstāvniecība starptautiskā mērogā.

LSA Starptautiskā virziena vadītāja galvenās atbildības jomas ir: Boloņas procesa virzība Latvijā; komunikācija un sadarbība ar Eiropas Studentu apvienību (ESU), Ziemeļvalstu Studentu apvienībām (NOM), Baltijas valstu studentu apvienībām (BOM); sadarbība ar citu valstu studentu apvienībām, augstskolu studentu pašpārvaldēm, kā arī citām starptautiskām organizācijām; konsultēšana par ārējo mobilitāti, studiju iespējām ārvalstīs un apmaiņas programmām; atzinumu un informācijas sniegšana ārvalstu organizācijām par Latvijas izglītības procesiem; Latvijas studentu informēšana par dažādiem starptautiskiem, studentiem aktuāliem jautājumiem.

Juridiskā virziena vadītājs - LSA Juridiskā virziena vadītāja pienākums ir nacionālā un pašpārvalžu līmenī stiprināt studējošo pārstāvniecību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

LSA Juridiskā virziena vadītāja būtiskākās atbildības jomas: SP darbība augstskolu senātos, fakultāšu domēs, studiju programmu padomēs u.c. lēmējinstitūcijās; SP nolikumi; SP finansējums atbilstoši likumdošanai; Studiju līgumu atbilstība normatīvo aktu prasībām; Augstskolu lēmējinstitūciju atbilstība normatīvo aktu prasībām; LSA biedru konsultēšana juridiskajos jautājumos; Normatīvo aktu projektu monitorings un atzinumu gatavošana; Sekot līdzi normatīvajiem aktiem, kas ietekmē LSA un SP.

Finanšu virziena vadītājs - Finanšu virziens LSA rūpējās par LSA finasiālo nodrošinājumu un seko līdzi LSA finanšu plūsmai.

Tā galvenie ikdienas pienākumi ir: LSA finanšu plūsmas organizēšana; LSA biedru naudas ievākšanas organizēšana; sponsoru piesaiste; LSA finanšu atskaišu sagatavošana; fondu projektu pieteikumu finanšu daļas sagatavošana