Normatīvie dokumenti

Normatīvais dokuments Aktuālā redakcija
Latvijas Republikas Satversme 2007.31.05
Augstskolu likumus 2010.23.03
Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās 2006.27.10.
Izglītības likums 2010.26.03
Izglītības attīstības koncepcija 2007. - 2013. gadam 2006.27.09
Augstākās izglītības likuma projekts 2008.09.07
Likums par zinātnisko darbību 2009.01.01
Jaunatnes likums 2009.01.01
Noteikumi par stipendijām 2007.06.10
MK Nr. 846 noteikumi par uzņemšanu augstskolās 2006.01.01
MK noteikumi Nr.740 par stipendijām 2006.06.10
Kārtība kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju un studējošā kredīts no valsts budžeta līdzekļiem 2001.29.05
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 2001.29.05
Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai 2000.10.03
Noteikumi par Profesora un asociēta profesora amata pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība 2001.08.09
Pedagogu darba samaksas noteikumi 2009.01.01
Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji 2005.27.12.
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju 2008.02.12.
Profesionālās izglītības likums 2009.01.01
Kārtība, kādā augstskolu studenti apgūst speciālo militārās apmācības kursu 2008.03.03
Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru saraksts, to anotācijas 1999.16.11.
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā 1998.17.02.
Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos 2009.04.08.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013. gadam 2007.30.10.
Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. - 2012. gadam
Jaunatnes politikas valsts programma 2009. - 2013.gadam 2009.27.08.