Partneri un pārstāvniecība
izm-logo Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. Kā ministrijas stratēģiskais partneris un studējošo viedokļa pārstāvis LSA  piedalās darba grupās par augstākās izglītības reformām, studiju virzienu vērtēšanu, Boloņas procesa ieviešanu, doktorantūras studijās studējošo stipendijām, augstākās izglītības un darba tirgus pieprasījuma sasaistes stiprināšanu u.c.
aip_logo Augstākās izglītības padome ir Saeimas apstiprināta valsts patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga tās kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu. AIP sastāvā ir deleģēts LSA pārstāvis.
esulogo Eiropas Studentu apvienība (ESU) apvieno 45 nacionālās Studentu apvienības no 38 Eiropas kontinenta valstīm. ESU pārstāv studentus aizstāv to izglītības, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības un intereses, veido studentu politiku Eiropas līmenī, sadarbībā ar Eiropas līmeņa izglītības politikas veidotājiem. LSA ir ESU biedrs ar 2 mandātiem biedru sapulcē, kas norit divas reizes gadā. ESU biedri divas reizes gadā pulcējas ESU biedru sapulcē un Eiropas Studentu konventā. LSA ir ESU biedrs kopš 1998.gada.
izm-logo Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija ir Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta komisija, kas izskata novērtēšanas vizītes ekspertu ziņojumus un pieņem lēmumus par studiju programmu akreditācijas termiņiem. AIPAK sastāvā ir vēlēts LSA pārstāvis.
izm-logo Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisija  ir IZM apstiprināta institūcija, kas novērtē un piešķir augstākās izglītības iestādēm licenci konkrētas augstākās izglītības programmas īstenošanai. Licencēšanas komisijas sastāvā šobrīd oficiāli LSA nav pārstāvēta, tomēr LSA piedalās komisijas sēdēs, ierosinot komisijas sastāvu papildināt ar LSA pārstāvi.
izm-logo IZM Strudiju un zinātnes administrācijas Kredītu piešķiršanas komisija ir IZM veidota komisija, kas izskata pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs. Komisijas sastāvā ir to ministriju pārstāvji, kuru pārziņā ir augstākās izglītības iestādes, kā arī Studiju un zinātnes administrācijas un LSA pārstāvji.
izm-logo Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. JKP kompetencē ir sniegt priekšlikumus un atzinumus IZM un valsts pārvaldes iestādēm par jaunatnes politikas jautājumiem. Padomes sastāvā ir LSA deleģēts pārstāvis.
izm-logo Jaunatnes organizāciju konsultatīvā komisija ir konsultatīva institūcija ar uzdevumu nodrošināt jaunatnes organizāciju līdzdalību jaunatnes politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā un analīzē, kā arī nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu jaunatnes politikas attīstību. JOKK kompetencē ir izvērtēt un sniegt priekšlikumus IZM par jaunatnes politikas īstenošanu un ministrijas darbības efektivitāti jaunatnes politikā. JOKK ir LSA deleģēts pārstāvis.
lddk_logo Latvijas Darba devēju konfederācija pārstāv darba devēju intereses - 58 valsts tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, apvienojot vairāk kā 5000 uzņēmumus. Ar LDDK LSA sadarbojas jautājumos, kas saistās ar augstākā izglītības saskari ar darba tirgus aktualitātēm (prakses vietas augstskolās, absolventu profesionālā sagatavotība u.c.), kā arī augstākās izglītības sasaistes ar darba tirgus prasībām veicināšanā.
rektoru_padome_logo Lai koordinētu sadarbību un organizētu nepieciešamos kopējos pasākumus starp augstskolām, Latvijā darbojas augstskolu koleģiāla konsultatīva institūcija - Rektoru padome, kurā ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori . Ar Rektoru padomi LSA sadarbojas un veicina viedokļu apmaiņu ar augstskolu vadītājiem jautājumos, kas skar augstākās izglītības telpas attīstību, augstākās izglītības finansējumu un kvalitāti, studentu tiesībām un pārstāvniecību u.c.
aiknc-skoleniem Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs ir nodibinājums, kurš organizēt akreditācijai nepieciešamo augstskolu, koledžu un to studiju programmu novērtēšanu. AIKNC veicina augstākās izglītības attīstību, kvalitāti, efektivitāti, kā arī nodrošina iespēju saņemt objektīvu un pilnīgu informāciju par augstāko izglītību Latvijā. AIKNC valdes un padomes sastāvā ir vēlēts LSA pārstāvis. Sadarbojoties ar AIKNC, LSA deleģē savus pārstāvjus augstskolu studiju programmu novērtēšanas komisijās, kā arī kampaņas „Augstskolu anatomija" ietvaros linformē topošos studentus par studiju izvēli, kvalitāti u.c.
ikvd_logo_head Izglītības kvalitātes valsts dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu izglītībā un novērst pārkāpumus, analizēt izglītības iestāžu darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus izglītības pilnveidei, sniegt konsultācijas u.c. Ņemot vērā IKVD kompetences, LSA ir iespēja ziņot par novērotajiem Augstskolu likuma pārkāpumiem augstākās izglītības iestādēs, ierosinot IKVD inspekciju un pārkāpumus novēršot.
ljza_logo Latvijas Jauno zinātnieku apvienība ir biedrība, kuras mērķi ir pārstāvēt Latvijas doktorantus un jaunos zinātniekus Valsts zinātnes politikas plānošanas procesā, sniegt konsultācijas par doktorantūras studijām, veicināt dažādu zinātņu nozaru doktorantu un jauno pētnieku savstarpējo saziņu, kā arī popularizēt zinātnisko darbību kopumā. Sadarbībā ar apvienību LSA organizē kopīgus pieredzes apmaiņas un studentus izglītojošus seminārus, vienojas jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozaru attīstību.
lizda_logo Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība kā neatkarīga sabiedriskā organizācija ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno 36000 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, studējošo un pensionāru, kas apvienoti 1362 arodorganizācijās, ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai, iestājoties par darba apstākļu uzlabošanu, izglītības un zinātnes attīstību. Sadarbojoties ar LIZDA, LSA izzina viedokļus un vienojas par valstiska līmeņa izglītības pamatnosacījumus skarošiem jautājumiem..
lbas_logo Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir nevalstiskajā organizācijā, kas apvieno 21 dalīborganizāciju un īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī . Sadarbībā ar LBAS LSA vienojas kopīgās akcijās, kā arī ir parakstīju daudzpusējās sadarbības līgumus kopā ar citiem sadarbības partneriem jautājumos, kas attiecas uz augstākās izglītības finansējumu un tās sasaisti ar darba tirgus prasībām.
ljp_logo Latvijas Jaunatnes padome ir bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība - platforma interešu aizstāvībai, organizāciju izaugsmei un informācijas apritei. LJP pārstāv dalīborganizāciju viedokļus un intereses dažādās institūcijās, veido daudzveidīgus projektus vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī turpina strādāt nacionālajā un starptautiskajā līmenī. LSA sadarbojas ar LJP jautājumos, kas skar jaunatnes politiku, neformālās izglītības iespējas u.c.
Ziemeļvalstu studentu apvienību tīkls (NOM) ir viens no neformāli izveidotiem ESU biedru apvienību reģionālajiem tīkliem, kura sastāvā ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Īslandes, Zviedrijas, Somijas nacionālās studentu apvienības. NOM mērķis ir veicināt sadarbību Ziemeļvalstu starpā izglītības, studentu mobilitātes u.c. jomās, kā arī pārstāvēt līdzīgu pozīciju ESU sapulcēs. Divas reizes gadā NOM pārstāvji tiekas sapulcē par iepriekš noteiktu tematiku. LSA ir NOM sastāvā kopš 2006.gadā.