Studenta-novērotāja tiesības un pienākumi
Autors - Inga Saknīte   
Piektdiena, 30 Oktobris 2009 14:14
Studenta-novērotāja tiesības un pienākumus nosaka AIKNC valdes pieņemti dokumenti:
Šīs dokumentu versijas vēl nav apstiprinātas AIKNC valdē, jo tās ir tikko izveidotas.

LSA deleģēta studenta-novērotāja pienākumi:
  • Iepazīšanās ar ārējās kvalitātes novērtēšanas procesu reglamentējošiem dokumentiem;
  • Iepazīšanās ar novērtējamās studiju programmas vai augstākās izglītības institūcijas pašnovērtējuma ziņojumu;
  • Iesaiste vizītes plānošanā (datumu izvēle);
  • Pilnvērtīga iesaistīšanās Novērtēšanas komisijas darbā uz visu vizītes laiku;
  • Individuāla ziņojuma un anketas aizpildīšana, nosūtīšana LSA un AIKNC elektroniskā formā, nogādāšana AIKNC birojā izprintētā formā (ar parakstu) 14 dienu laikā pēc vizītes.
LSA deleģēta studenta-novērotāja tiesības:
  • Novērotāji drīkst piedalīties Novērtēšanas komisijas darbā uzdodot jautājumus, pieprasot informāciju, izsakot viedokļus vai komentārus, ja Novērtēšanas komisijas eksperti pret to neiebilst. Novērtēšanas komisijas vadītājam ir tiesības atsevišķus Novērtēšanas komisijas pasākumus (iekšējas apspriedes, tikšanās ar ierobežotu augstskolas pārstāvju grupu u.t.t.) organizēt bez novērotāju līdzdalības. LSA deleģētajam novērotājam vienmēr ir tiesības piedalīties visos pasākumos ar novērtējamās augstskolas vai koledžas studējošo līdzdalību;
  • Novērotājam ir tiesības izteikt savu viedokli Novērtēšanas komisijas darba rezultātu un kopējā atzinuma apspriešanas laikā atklātā konferencē Novērtēšanas komisijas vizītes beigās augstskolā vai koledžā.
Cita svarīga informācija:
  • Novērtēšanas komisijas darbā novērotājiem nav balsstiesību. Novērotājs par savu līdzdalību novērtēšanas komisijā sniedz rakstisku atzinumu AIKNC;
  • Novērotājs saņem autoratlīdzību no AIKNC par ziņojumu, kuru sagatavojis, piedaloties novērtēšanas komisijas darbā. AIKNC sedz novērotājam nepieciešamos transporta izdevumus, ja izdevumus apliecinošie dokumenti (biļetes) tiek iesniegti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc vizītes. Samaksa novērtēšanas komisijas novērotājiem ir septiņi lati par vienu darba stundu;
  • LSA un citas institūcijas var deleģēt papildus novērotāju kandidātus katrā novērtēšanas komisijā. Priekšlikumus par novērotāju iekļaušanu novērtēšanas komisijas sastāvā izskata AIKNC un galīgo lēmumu pieņem Augstākās izglītības padome vai akreditācijas komisija. Autoratlīdzību par ziņojumu saņem tikai viens no LSA deleģētajiem novērotājiem un viens no augstskolas vai koledžas deleģētajiem darba devēju pārstāvjiem profesionālās studiju programmas novērtēšanas novērošanai.