Partneri un pārstāvniecība

Pārstāvniecības

 

Augstākās izglītības padome (AIP) AIP ir ir institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti. AIP sastāvā ir deleģēts LSA pārstāvis, kas šobrīd ir Justīne Širina (justine.sirina@lsa.lv).
Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas Kredītu piešķiršanas komisija

Kredītu piešķiršanas komisija ir IZM veidota komisija, kas izskata pieprasījumus kredītu piešķiršanai Latvijas studentiem studijām ārvalstīs. Pārstāve – Baiba Puisīte (baiba.puisite@lsa.lv).

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisija Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisija ir komisija piecu cilvēki sastāvā, kas izskata pretendentu pieteikumus stipendijām vasaras skolām un studijām ārvalstīs.
Pārstāve – Katrīna Sproģe (katrina.sproge@lsa.lv).
Nacionālā darba grupa ES strukturētā dialoga īstenošanai Darba grupa koordinē Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī. Iesaista jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā. Sagatavo rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem.
Pārstāve – Santa Katrīna Meikališa (santa.meikalisa@lsa.lv).
UNESCO Latvijas Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”  Kustības mērķis ir nodrošināt izglītības pamatvajadzības ikvienam.
Pārstāvis – Gvido Bērziņš (gvidoberzins@gmail.com).
Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 projektu vērtēšanas komiteja

 Komiteja ir atbildīga par ERASMUS+ finansējuma pārdali augstākās izglītības iestādēm. Pārstāve – Katrīna Sproģe (katrina.sproge@lsa.lv).

Studiju un zinātnes administrācijas Kredītu dzēšanas komisija Komisijas mērķis ir vērtēt kredīta dzēšanas iespējamību valsts vai pašvaldību institūcijās nodarbinātajiem.
Pārstāve – Baiba Puisīte (baiba.puisite@lsa.lv).
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriski konsultatīvā Padome Sabiedriskā konsultatīvā padome ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. Pārstāvis – Kirils Solovjovs (kirils.solovjovs@lsa.lv).
Akadēmiskas informācijas centrs. Projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” projekta uzraudzības padome “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ir Eiropas sociālā fonda projekts, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšana.
Pārstāvis – Mārtiņš Danefelds.
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta sadarbības komiteja Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās no studentu skata punkta,attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.
Pārstāve – Laura Dreijere (lauradreijere@gmail.com).
Vietniece – Anda Barkāne.
Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome Padomei uzdots pārraudzīt informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju jaunveides procesā, t. sk. īstenojot 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projektus, un sniegt atzinumus par konceptuāliem un stratēģiskiem pedagogu izglītības sistēmas attīstības jautājumiem.
Pārstāve – Renāte Kozule.
Vietniece – Anna Holberga.
Izglītības un zinātnes ministrijas doktora līmeņu studiju un promocijas sistēmas pilnveides darba grupa Pārstāve – Ksenija Tarasova

Partneri

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. Kā ministrijas stratēģiskais partneris un studējošo viedokļa pārstāvis LSA piedalās darba grupās par augstākās izglītības reformām, studiju virzienu vērtēšanu, Boloņas procesa ieviešanu, doktorantūrā studējošo stipendijām, augstākās izglītības un darba tirgus pieprasījuma sasaistes stiprināšanu u.c.
Eiropas Studentu apvienība (ESU)
ESU apvieno 45 nacionālās Studentu apvienības no 38 Eiropas kontinenta valstīm. ESU pārstāv studentus, aizstāv viņu tiesības un intereses izglītības, ekonomiskas un kultūras jomā, veido studentu politiku Eiropas līmenī, sadarbībā ar Eiropas līmeņa izglītības politikas veidotājiem. LSA ir ESU biedrs ar 2 mandātiem biedru sapulcē, kas notiek divas reizes gadā. LSA ir ESU biedrs kopš 1998.gada.

Noskaties prezentāciju par ESU struktūru un darbības mērķiem!

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) LDDK pārstāv darba devēju intereses – 58 valsts tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, apvienojot vairāk nekā 5000 uzņēmumus. Ar LDDK LSA sadarbojas jautājumos, kas saistās ar augstākā izglītības saskari ar darba tirgus aktualitātēm (prakses vietas augstskolās, absolventu profesionālā sagatavotība u.c.), kā arī augstākās izglītības sasaistes ar darba tirgus prasībām veicināšanā.
Rektoru padome Lai koordinētu sadarbību un organizētu nepieciešamos kopējos pasākumus starp augstskolām, Latvijā darbojas augstskolu koleģiāla konsultatīva institūcija – Rektoru padome, kurā ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori. Ar Rektoru padomi LSA sadarbojas, veicinot viedokļu apmaiņu ar augstskolu vadītājiem jautājumos, kas skar augstākās izglītības telpas attīstību, augstākās izglītības finansējumu un kvalitāti, studentu tiesībām un pārstāvniecību u.c.
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) IKVD ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu izglītībā un novērst pārkāpumus, analizēt izglītības iestāžu darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus izglītības pilnveidei, sniegt konsultācijas u.c. Ņemot vērā IKVD kompetences, LSA ir iespēja ziņot par novērotajiem Augstskolu likuma pārkāpumiem augstākās izglītības iestādēs, ierosinot IKVD veikt inspekciju novērst pārkāpumus.
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība Tā ir biedrība, kuras mērķi ir pārstāvēt Latvijas doktorantus un jaunos zinātniekus Valsts zinātnes politikas plānošanas procesā, sniegt konsultācijas par doktorantūras studijām, veicināt dažādu zinātņu nozaru doktorantu un jauno pētnieku savstarpējo saziņu, kā arī popularizēt zinātnisko darbību kopumā. Sadarbībā ar apvienību LSA organizē kopīgus pieredzes apmaiņas un studentus izglītojošus seminārus, vienojas jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozaru attīstību.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) LIZDA kā neatkarīga sabiedriskā organizācija ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno 36000 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, studējošo un pensionāru, kas apvienoti 1362 arodorganizācijās, ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai, iestājoties par darba apstākļu uzlabošanu, izglītības un zinātnes attīstību. Sadarbojoties ar LIZDA, LSA izzina viedokļus un vienojas par valstiska līmeņa izglītības pamatnosacījumus skarošiem jautājumiem.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) LBAS ir nevalstiska organizācija , kas apvieno 21 dalīborganizāciju un īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī. Sadarbībā ar LBAS LSA vienojas kopīgās akcijās, kā arī ir parakstījušas daudzpusējās sadarbības līgumus ar citiem sadarbības partneriem jautājumos, kas attiecas uz augstākās izglītības finansējumu un tās sasaiti ar darba tirgus prasībām.
Latvijas Jaunatnes padome (LJP) LJP ir bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība – platforma interešu aizstāvībai, organizāciju izaugsmei un informācijas apritei. LJP pārstāv dalīborganizāciju viedokļus un intereses dažādās institūcijās, veido daudzveidīgus projektus vietējā un reģionālā līmenī, kā arī turpina strādāt nacionālā un starptautiskā līmenī. LSA sadarbojas ar LJP jautājumos, kas skar jaunatnes politiku, neformālās izglītības iespējas u.c.
Ziemeļvalstu studentu apvienību tīkls (NOM) NOM ir viens no neformāli izveidotiem ESU biedru apvienību reģionālajiem tīkliem, kura sastāvā ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Īslandes, Zviedrijas, Somijas nacionālās studentu apvienības. NOM mērķis ir veicināt sadarbību Ziemeļvalstu starpā izglītības, studentu mobilitātes u.c. jomās, kā arī pārstāvēt līdzīgu pozīciju ESU sapulcēs. Divas reizes gadā NOM pārstāvji tiekas sapulcē par iepriekš noteiktu tematiku. LSA ir NOM sastāvā kopš 2006. gadā.
Sadarbības komiteja stipendiju jomā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta plānotas aktivitātes : viena no tām atbalsta pētniecību, otra studentiem un augstskolu mācībspēkiem piešķir stipendijas.
Aktivitāte „Stipendijas” atbalsta Latvijas augstskolu studentu un mācībspēku mobilitātes īstenošanu Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. Stipendiju aktivitātes ietvaros finansējums var tikt izmantots gan šeit aprakstītajiem mobilitātes projektiem augstākajā izglītībā, gan sagatavošanās vizītēm.Programmu administrē IZM sadarbībā ar VIAA.