Normatīvie dokumenti

Latvijas Republikas Satversme
Augstskolu likums
Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās
Izglītības likums
Likums par zinātnisko darbību
 Jaunatnes likums
Noteikumi par stipendijām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 846 par uzņemšanu augstskolās
Ministru kabineta noteikumi Nr. 740 par stipendijām
Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju un studējošo kredīts
Kārtība, kādā no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju un studējošo kredīts
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību
Noteikumi par profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskā un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtību
Doktora zinātniskā grāda (promocijas) kārtība un kritēriji
Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju
Profesionālās izglītības likums
Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru anotācijas
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas  maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos
Izglītibas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam