Latvijas studentu apvienība

23. aprīļa domes sēdē norisināsies LSA valdes vēlēšanas

Rīt, 23. aprīlī, Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēdē norisināsies valdes vēlēšanas, uz kurām pieteikumus ir iesnieguši 3 kandidāti. Pievienoties domes sēdei ir aicināts ikviens interesents. Sēdē būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Uz viceprezidenta amatu ir pieteikusies šī brīža LSA valdes locekle Lāsma Līga Reisa (Rīgas Tehniskā universitāte). Kandidāte kā galveno darbības jomu izvirza iekšējās vides pilnveidošanu un kapacitātes celšanu – LSA Stratēģijas padomes izveide un LSA vadlīniju izstrāde. Kandidāte norāda nepieciešamību atjaunot LSA iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā LSA Statūtus, kā arī turpināt darbu pie LSA vizuālās identitātes, proti, jaunas mājaslapas izveides, to padarot pieejamāku un pārskatamāku ikvienam. Papildus, kandidāte kā dažus no uzdevumiem izvirza studējošo pašpārvalžu (SP) koordinātoru pozīcijas atjaunošanu, tādējādi, sasaucot vadītāju tikšanās reizes tipoloģiskajās grupās, tas veicinātu veiksmīgāku komunikāciju starp visām SP un LSA, un Domes vecākā pozīcijas atjaunošanu, lai veicinātu domnieku kompetences celšanu dažādos ar studentiju saistītos jautājumos. 

Aicinām sīkāk iepazīties ar Lāsmas Līgas Reisas iesūtītajiem dokumentiem!

Pieteikumu uz akadēmiskā virziena vadītāja vietu ir iesniegusi Olga Ošeniece (Latvijas Universitāte). Kandidāte norāda, ka viņas darbības vīzija ir ilgtspējīga organizācijas attīstības veicināšana, kas tiktu panākta ar izvirzītajiem uzdevumiem – sekošana līdzi un līdzdarbošanās kvalitatīvas institucionālās cikliskās akreditācijas ieviešanai, augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņai, profesionālās izglītības likuma grozījumiem, Augstskolu likuma grozījumiem, ja tādi tiek veikti u.c. likumu grozījumiem un augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas. Papildus, kandidāte kā uzdevumu izvirza pārskatīt un aktualizēt esošās LSA pozīcijas un nostājas. Visbeidzot, atgriezt tikšanās reizes, kurās studējošo pašpārvaldes informē par kādu konkrētu akadēmisku studiju aspektu, tā izpausmi augstākās izglītības iestādē, piemēram, e-studiju un moodle vidi. 

Aicinām sīkāk iepazīties ar Olgas Ošenieces iesūtītajiem dokumentiem!

Pieteikumu uz Sabiedriskās līdzdalības un starptautiskā virziena vadītāja amatu ir iesniedzis Reinis Pastars (Rīgas Tehniskā universitāte). Kandidāts kā galvenos uzdevumus sabiedriskās līdzdalības aspektā norāda – veicināt studējošo iesaisti brīvprātīgajā darbā un studentijā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, veidojot sadarbības ar dažādām nevalstiskajām organizācijām un informējot jauniešus par studentijas iespējām, tādējādi piesaistot cilvēkresursu pieplūdumu studējošo pārstāvniecībai. Tāpat kandidāts norāda nepieciešamību turpināt jau esošos un veidot jaunus projektus, lai nodrošinātu studējošo izglītošanu par sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Starptautiskajā dimensijā kandidāts kā galvenos uzdevumus izvirza – komunikācijas veicināšanu ar citu valstu nacionālajām studentu pārstāvniecībam, dodot iespēju diskutēt par dažādām problēmsituācijām un iespējamiem risinājumiem, sekmēt biedru informēšanu par ESU, BOM un NOM notiekošajiem procesiem, tai skaitā biedru piesaiste dažādiem starptautiskiem pasākumiem. Visbeidzot, kandidāts izceļ nepieciešamību apzināt ārvalstu studējošo viedokli par Latvijas AI kvalitāti, lai veicinātu ārzemju studējošo integrēšanu, studiju procesa pielāgošanu, kā arī informēšanu par LSA darbību.

Aicinām sīkāk iepazīties ar Reiņa Pastara iesūtītajiem dokumentiem!

Domes sēdes sākums plānots plkst. 10.00, reģistrācija – no 9.30. Sēde norisināsies tiešsaistē.Ja vēlaties pieslēgties Domes sēdei tiešsaistē, lūdzu pirms Domes sēdes sākuma informēt LSA Sabiedrisko attiecību vadītāju I. Rumkovsku, rakstot uz e-pastu izabella.rumkovska@lsa.lv.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content