Latvijas studentu apvienība

Akadēmiskās brīvības ierobežošana Baltkrievijā – sankcijas pret studentiem

“Pārmācīsim represijas!” – ar šādu saukli Baltkrievijas Studentu apvienība (BSA) iestājas pret Baltkrievijas augstskolu administrāciju represīvajām darbībām, kas liedz studentiem aizstāvēt savas tiesības un intereses. Pēdējo divu gadu laikā represijas pret baltkrievu studentu aktīvistiem ir augušas, apspiešanai izmantojot tādus instrumentus kā studentu izslēgšana no augstākās izglītības iestādēm vai psiholoģiska un finansiāla spiediena piemērošana. Latvijas Studentu apvienība (LSA) nosoda šādas Baltkrievijas pastāvošās varas un augstākās izglītības iestāžu darbības, kas ierobežo studentu iespēju iesaistīties politiskajos procesos un cīnīties par savām un sabiedrības tiesībām un interesēm.

Pārsvarā piemērotās represijas studentiem-aktīvistiem augstākās izglītības iestādes pamato ar nodarbību neapmeklēšanu un iekšējo noteikumu pārkāpšanu, lai gan patiesais iemesls ir dalība pilsoniskās sabiedrības akcijās. BSA, kas pārstāv Baltkrievijas studējošo intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, aicina parakstīt petīciju, pieprasot izslēgtos studentu aktīvistus atkal uzņemt augstākās izglītības iestādēs, pārstāt piemērot represijas pret tiem studentiem, kuri aktīvi iesaistās pilsoniskajā sabiedrībā un politikā, kā arī lai tiktu garantētas vārda brīvības, organizāciju veidošanas un pulcēšanās tiesības. Šo petīciju ir iecerēts iesniegt Baltkrievijas Izglītības ministrijai un visiem Baltkrievijas augstākās izglītības iestāžu rektoriem. BSA ir arī publicējusi 12 gadījumus, kuros baltkrievu studenti ir tikuši apspiesti savas pilsoniskās aktivitātes dēļ. Piemēram, students Piotr Markiełaŭ tika izslēgts no Baltkrievijas Valsts universitātes uzreiz pēc kandidēšanas uz deputāta vietu Minskas pašvaldības vēlēšanās. Gadu vēlāk Piotr bija nesaskaņas ar savas fakultātes dekānu kritikas paušanas dēļ pret Padomju Savienības simboliku. Neilgi pēc šī konflikta Piotr tika izslēgts no universitātes vēlreiz. Savukārt Jury Łukaševič tika izslēgts no Baltkrievijas Valsts universitātes sakarā ar piedalīšanos Kurapatu mežu aizsargāšanā. Viņš tika sodīts par piedalīšanos nesankcionētā akcijā, kā arī izslēgts no universitātes. Izslēgšana tika pamatota ar nodarbību kavēšanu.

LSA izsaka atbalstu Baltkrievijas studentiem, kas vairāku gadu garumā cieš no represijām savas pilsoniskās aktivitātes dēļ, jo aktīva pilsoniskā sabiedrība ir demokrātiskas valsts svarīgs pamats. Pašlaik Baltkrievijā augstākā izglītība tiek politizēta, un tiek ietekmēta sabiedrības domājošā un inteliģentā daļa. Tādēļ LSA aicina Latvijas institūcijas un starptautisko sabiedrību paust publisku atbalstu Baltkrievijas studentiem un pilsoniskajai sabiedrībai cīņā par savām tiesībām un interesēm, jo Baltkrievijai kā daļai no Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas un kā Boloņas procesa dalībvalstij ir jāievēro definētie pamatprincipi, kas sevī ietver gan vārda brīvību, gan studentu apvienību neatkarību.

 

“Teaching repression a lesson!” – with this slogan the Belarusian Students’ Association (BSA) stands against Belarusian higher education institutions’ repressions which prevents students to fight for their rights and interests. During the past two years repressions towards student activists in Belarus has risen, and the most commonly used instruments are expellings, psycological and financial pressure. The Student Union of Latvia (LSA) strongly condemns Belarusian authorities’ and higher education institutions’ repressions that confines students to fully participate in civil society’s actions and to fight for their rights and interests.

Most commonly the used repressions against Belarus student activists are argumented with missing classes and the violation of internal rules, although the true reason is the participation in civil society’s activities. BSA calls to sign the petition, asking the higher education institutions to reverse the expulsions of students, stop expelling students for their activities in civil society or politics and to guarantee the right to freedom of expression, assembly and association to all students in Belarus. It is planned to submit this petitions to the Belarusian Ministry of Education and to the Rectors of all Belarusian higher education institutions. BSA has published 12 cases where Belarusian students are being repressed because of their civil. For example, Piotr Markiełaŭ got expelled from Belarusian State University right after he ran in the elections to Minsk City Council. One year later Piotr got expelled once again because he had a conflict with the dean – Piotr showed criticism towards the use of Soviet insignia in the faculty. Jury Łukaševič got expelled from Belarusian State University because he was a participant in a campaign to protect the Kurapaty memorial forest. He was punished because of participating in an unauthorized protest and because of missing classes.

LSA supports the Belarusian students which have been repressed because of their civil activities – civil society is crucial for a democratic state. Currently the higher education field in Belarus is being politicised and the intellectual part of the society is being strongly influenced. That is why the LSA urges Latvian institutions and international society to support Belarusian students and civil society in fight for their rights and interests because Belarus, as a member of European higher education area and as a member of Bologna process, has to respect the defined principles which includes the freedom of expression and independent students unions.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content