Latvijas studentu apvienība

Par studentu-ekspertu tīklu

Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkls ir studentu-ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas un informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes novērtēšanas studentiem-ekspertiem un interesentiem

Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:

  • Students akreditētā Latvijas augstākās izglītības iestādē
  • Ir pietiekamas angļu un latviešu valodas zināšanas brīvai saziņai un dokumentu sastādīšanai
  • Nepastāv interešu konflikts saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra studiju akreditācijas komisijas apstiprināto Studiju virzienu novērtēšanas metodiku.

Pēc tam, kad konstatēta atbilstība pamatnosacījumiem, LSA valde vērtē kandidātus balstoties uz sekojošiem kritērijiem, kas sakārtoti prioritārā secībā:

  • Ir iepriekš piedalījies vizītē kā eksperts
  • Ir iepriekš piedalījies vizītē kā novērotājs
  • Studē studiju programmā, kuras studiju virziens atbilst vērtējamās programmas studiju virzienam
  • Studē studiju programmā, kuras studiju līmenis atbilst vērtējamās programmas studiju līmenim

Vairāk informāciju ir iespējams atrast LSA nolikumā „Par Latvijas Studentu apvienības studentu–ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” un Studenta-eksperta rokasgrāmatā

Par pašu kvalitātēs vērtēšanu:

Akreditācija ir studiju programmas, virziena vai augstākās izglītības iestādes ārējais kvalitātes novērtējums. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Akreditācijā var piedalīties viens students eksperta lomā un viens students novērotāja lomā.

Licencēšana nepieciešama, lai izvērtētu vai augstākā izglītības iestāde var sākt realizēt jaunu studiju programmu.  Izsniedzot licenci, valsts piešķir tiesības izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu. Licencēšanā var piedalīties vienlaicīgi viens students eksperta lomā un viens students novērotāja lomā.

Eksperta lomā studējošajam būs aktīvi jāiesaistās kvalitātes novērtēšanas procesā, kā arī jāpiedalās kopējā ekspertu atzinuma rakstīšanā. Eksperti par savu darbu tiek atalgoti.

Novērotāja lomā studējošais piedalās kvalitātes novērtēšanas procesā kā novērotājs, lai gūtu pieredzi, mācītos un viņam nav jāpiedalās ekspertu kopējā atzinuma rakstīšanā. Novērotāji par savu darbu netiek atalgoti, tomēr tas ir veids, kā iegūt zināšanas, lai kļūtu par ekspertu.

Ārējās kvalitātes novērtēšanai nepieciešamie dokumenti

Papildu informāciju par studentu-ekspertu tīklu un novērtēšanas vizītēm vari iegūt, sazinoties ar Latvijas Studentu apvienības akadēmiskā virziena vadītāju Kristaferu Zeiļuku, rakstot uz e-pastu kristafers.zeiluks@lsa.lv vai pa tālruni +371 25860895.

Skip to content