Latvijas studentu apvienība

Eiropas Studentu apvienības biedru sapulcē ievēlēta jauna valde

Aprīļa beigās Bledā, Slovēnijā norisinājās Eiropas Studentu apvienības (European Students’ Union – ESU) 74. Biedru sapulce (Board Meeting 74 – BM74), kas pulcēja vairāk nekā 150 studējošo pārstāvjus no visas Eiropas. Nedēļa sākās ar semināru, kam sekoja Biedru sapulce. Tajā tika ievēlēta nākamā ESU Valde, pieņemta vienota Eiropas studentu nostāja par tuvojošos Izglītības minstru konferenci, Erasmus+ nākotni no studentu skatupunkta. Latvijas Studentu apvienību (LSA) tajā pārstāvēja Viceprezidente Katrīna Sproģe.

Biedru sapulces laikā tika ievēlēta nākamā ESU Valde, kuras viena gada mandāts sāksies 1. jūlijā. Turpmāk ESU Prezidiju veidos prezidents Adam Gajek (Polija) un divi viceprezidenti – Katrina Koppel (Igaunija) un Robert Napier (Malta). ESU septiņu cilvēku izpildkomiteju veidos pārstāvji no Austrijas, Portugāles, Izraēlas, Baltkrievijas, Armēnijas, Dānijas un Slovēnijas.

Biedru sapulces laikā tikai pieņemta arī vienota nostāja attiecībā uz tuvojošos Eiropas Izglītbas ministru konferenci, kurā tiks lemts par nākamo Boloņas procesa posmu. ESU uzskata, ka Boloņas procesam ir jāsniedz daudz vairāk, sistemātiski ieviešot visus uzstādījumus, jāraugās pašlaik jāraugās uz Boloņas procesa pārvaldības maiņu. Īpaši tika izcelta sociālā dimensija, kam netiek pioevērst pietiekami daudz uzmanības, tāpēc joprojām ne visiām sociālajām grupām ir vienlīdzīgas iespējas studēt, kā arī studentcentrētas izglītības pieejas plašākai ieviešanai.

Tuvojoties esošās Erasmus+ programmas beigām, jāraugās uz tālākās programmas saturu. ESU uzskata, ka programmai jākļūst daudz iekļaujošākai. Šobrīd Erasmus+ nav iespējas piedalīties visiem, bieži vien to atļauties var tikai turīgākie no studentiem, atstājot malā daudzas sociālās grupas. Īpaši svarīga būs finansējuma palielināšana, lai palielinātu programmā iesaistīto personu skaitu. ESU atbalsta kampaņu, kas aicina Erasmus+ piešķiramo finansējumu palielināt desmitkārt.

Visbeidzot kopā ar Austrijas un Dānijas nacionālo studentu apvienību pārstāvjiem tika izveidota rezolūcija par to, ka jāstiprina studējošo ietekme lēmumu pieņemšanā un studējošos nedrīkst izslēgt no pārmaiņu procesa. Rezolūciju vienbalsīgi atbalstīja visi ESU biedri.

Semināra, ks notika pirms biedru sapulces, laikā daudz tika diskutēts par studējošo pašpārvalžu (SP) biedru līderismu un to, kā tas ietekmē tālāko karjeru. Lielākoties studentu pašpārvaldēs pavadītais laiks sniedz lielu pieredzi tālākajam darbam, tiek iegūti kontakti un daudz plašāks skatījums uz sadarbību dažādās jomās. Tomēr Slovēnijā reti kurš SP pārstāvis izvēlas palikt izglītības sektorā pēc absolvēšanas. Tikai apskatīti arī dažādi ieguvumi no studenta statusa Sovēnijā, kas iekļauj gan daļēji apmaksātas ēdienreizes (kuponu sistēma), studentu darbu (valstī novērojams augsts darba vietu trūkums), kas nodrošina vieglāku pieeju darba vietām, tajā skaitā īstermiņa darbam.

ESU apvieno 46 nacionālās studentu apvienības no 39 Eiropas valstīm. ESU pārstāv gandrīz 20 miljonus studentu, aizstāv viņu tiesības un intereses izglītības, ekonomikas un kultūras jomā, veido studentu politiku Eiropas līmenī sadarbībā ar Eiropas līmeņa izglītības politikas veidotājiem. LSA kopš 1998. gada ir ESU biedrs ar diviem mandātiem Biedru sapulcē, kas notiek divas reizes gadā. Nākamā Biedru sapulce norisināsies Melnkalnē novembra beigās.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content