Latvijas studentu apvienība

Gada balva 2023

Gada balva ir, iespējams, gaidītākais notikums Latvijas Studentu apvienības dzīvē – ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atcerēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, studentu pašpārvalžu ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā.

Jau 2024. gada 22. martā (datums pārcelts no 1.marta) studenti, studējošo pašpārvalžu pārstāvji, pasniedzēji un draugi pulcēsies, lai svinīgā atmosfērā atzīmētu pavadītā gada noslēgumu un kopīgi atskatītos uz spožākajiem notikumiem.

LSA Gada balvas 2023 nolikums pieejams šeit!

Neskaidrību gadījumā raksti uz gada.balva@lsa.lv!


Aizvadītā gada ievērojamākās personas, projekti un notikumi tiks apbalvoti un pagodināti sekojošajās nominācijās:

Gada students

Šai nominācijai jāvirza studējošais, kurš ir kā paraugs, kas ar saviem darbiem spējis iedvesmot citus studējošos vai sabiedrību kopumā. Izvirzot studējošo šai nominācijai, jānorāda studējošā sabiedriskās aktivitātes un zinātniski pētnieciskā darbība vai sasniegumi sportā. Tiks ņemta vērā studējošā vidējā svērtā atzīme.

Gada jaunais zinātnieks

Šai nominācijai jāvirza studējošais, kurš sniedzis nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai produktu, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata. Izvirzot studējošo šai nominācijai, jānorāda studējošā zinātniski pētnieciskā darbība.

Gada studējošo pašpārvalde

Izvirzot studējošo pašpārvaldi šai nominācijai, jānorāda tās nozīmīgākie notikumi un sasniegumi, pārstāvot studējošo intereses akadēmiskajos, sociālajos, materiālajos, internacionalizācijas un kultūras jautājumos, kā arī jauninājumi un panākumi, stiprinot studējošo pārstāvniecības kapacitāti.

Studentu lieta – taisna un cieta!

Nominācijai tiek izvirzīts kāds notikums, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.

Gada domnieks

Izvirzot domnieku šai nominācijai, nepieciešams norādīt kandidāta ieguldījumu domes un LSA darbā, iniciatīvas, kuras šis domnieks virzījis un laika periodu, kuru kandidāts pavadījis domnieka statusā (minimālais termiņš – četri mēneši).

Gada izaugsme

Nominācijai izvirza studējošo, kura zināšanas un prasmes būtiski uzlabojušās gada laikā, un kurš veicis ieguldījumu studentijas attīstībā un studējošo interešu pārstāvniecībā. Izvirzot nominantu, jānorāda konkrētas darbības, kuras veiktas, pārstāvot studējošo intereses, kā arī to rezultātus.

Gada projekts

Izvirzot projektu šai nominācijai, jāapraksta projekta mērķauditorija un tas, kā projekts ietekmējis projekta dalībniekus un studējošos kopumā. Pēc projekta izvirzīšanas pasākuma organizatori sazinās ar izvirzītā projekta organizatoriem un noskaidro projektā izvirzītos mērķus, cik lielā mērā tie tika sasniegti. Nepieciešamības gadījumā pielikumā var pievienot papildus dokumentus, informāciju, kura liecinātu, ka tieši šis projekts ir pelnījis iegūt titulu “Gada projekts”.

Gada aktīvists

Izvirzot studējošo šai nominācijai, jānorāda studējošā iesaiste LSA darbībā un ieguldījums šā gada laikā LSA projektos un/vai darba grupās.

Gada vecbiedrs

Izvirzot LSA vecbiedru šai nominācijai, nepieciešams norādīt vecbiedra sniegto palīdzību un ieguldījumu LSA darbā, to, kā šī palīdzība ietekmējusi kādu konkrētu jautājumu, tā turpmāko virzību.

Gada studentu atbalstītājs

Šai nominācijai tiek izvirzīta persona vai organizācija, kas atbalstījusi studējošos. Izvirzot nominantu, jāmin konkrēti darbi, kas ir tikuši veikti, un kāda ir bijusi to ietekme uz studējošo pārstāvniecību.

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā

Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā.

Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā

Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu studējošo dzīves sociālās jomas jautājumos.

Gada ķeza

Notikums, negaidīts un nepatīkams pavērsiens, kurš negatīvi ietekmējis studējošo pārstāvniecības darbu vai studējošos.

Gada vizuālais materiāls

Studējošo pašpārvalžu publiskajai telpai veidots vizuālais materiāls, kas bijis piesaistošs un kvalitatīvs, un radījis pozitīvu rezonansi studējošo vidū un sabiedrībā.

Gada sociāli atbildīgākā pašpārvalde

Nominācijai tiek izvirzīta pašpārvalde, kura gada laikā ir veicinājusi pārmaiņas un izpratni par sabiedrībā nozīmīgām tēmām, piemēram, mentālo veselību, labdarību, vides un citiem jautājumiem.

Gada students eksperts

Nominācijai izvirza studējošo, kurš aktīvi
piedalījies augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā vai studentu-ekspertu
tīkla popularizēšanā, vai sniedzis nozīmīgu pienesumu studentu-ekspertu tīkla
dalībnieku kvalitātes un kapacitātes celšanā, veicinot pilnvērtīgu studējošo
iesaisti augstākās izglītības ārējā kvalitātes nodrošināšanā.

Nominantus var izvirzīt:

  • Jebkurš LSA biedrs;
  • Vismaz trīs studējošo vai absolventu grupa;
  • Augstskolas rektors un/vai prorektors un/vai koledžas direktors;
  • Vismaz divi augstskolas mācībspēki;
  • Jebkura studējošo pašpārvalde.

LSA Gada balvai 2023 nominantus iespējams izvirzīt līdz 1. martam (ieskaitot).
Piesaki nominantu aizpildot aptauju:


Konkursa “Latvijas Studentu apvienības Gada balva” laikā tiek ievākti dati par nominētajām personām atbilstoši nolikuma 2. punktā minētajiem kritērijiem. Ievākto informāciju paredzēts publicēt sociālajos tīklos, pasākuma mājaslapā u.c. medijos, kā arī izmantot konkursa dalībnieku izvērtēšanas nolūkiem. Šādas personas datu apstrādes pamats ir organizatoru leģitīmās intereses veikt godīgu un atklātu konkursa dalībnieku izvērtējumu. Gadījumā, ja persona iebilst pret šādu personas datu apstrādi, persona var informēt organizatorus vai sūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv.

Jautājumu gadījumā sazinies ar:

Alens Aleksandrs Čerņa
Latvijas Studentu apvienība / Student Union of Latvia
Iekšējā virziena vadītājs / Head of Internal Affairs
Adrese: Meža iela 1-k1, Rīga
Mob. tālrunis: +371 29 112 113
E-pasts: Alens.Cerna@lsa.lv

Skip to content