Latvijas studentu apvienība

RSU SP pozīcija par IZM informatīvo ziņojumu

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (RSU SP) atbalsta pārmaiņu nepieciešamību augstākās izglītības sistēmā, kā arī atzīst Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvajā ziņojumā „Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās izglītības reformu jomā” (turpmāk – Ziņojums) minēto Latvijas augstākās izglītības problēmu pastāvēšanu, tomēr izsaka neapmierinātību un neskaidrību par sekojošiem Ziņojumā ietvertiem jautājumiem:

1. Paredzētā strukturāli diversificētā augstākās izglītības iestāžu struktūra nerada skaidrību par augstākās izglītības iestāžu paredzēto konsolidāciju. Ne Ziņojumā, ne tā pielikumā nav apskatīti pēc IZM lūguma Augstākās izglītības padomes iesniegtie konsolidācijas scenāriji. Tāpat nav minēts konkrēts esošo augstākās izglītības iestāžu iedalījums paredzētajā sistēmā, radot neskaidrības par nozaru sasaisti dažādās augstākās izglītības iestādēs.

2. IZM min jauna finansēšanas modeļa ieviešanas laiku, vēl neesot izstrādātam augstākās izglītības finansēšanas modelim. RSU SP izsaka nepieciešamību sākotnēji izstrādāt finansēšanas modeli, kas spētu nodrošināt kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamību, kā arī augstākās izglītības iestāžu attīstību, tad nosakot finansēšanas modeļa ieviešanas termiņu.

3. Nav tikusi nodrošināta akreditācijas procesa nepārtrauktība pēc jauno akreditācijas noteikumu pieņemšanas. Ziņojumā paredzēts, ka pirmajam studiju virzienu akreditācijas posmam jānoslēdzas pirmajā martā, tomēr tikai piektajā februārī noslēdzās atklātais konkurss uz institūciju, kas veiks akreditācijas procesu, tādējādi akreditācijas pirmajam posmam atvēlētais minimālais laiks pēc institūcijas apstiprināšanas – pusotrs mēnesis – neļauj laikā veikt studiju virzienu akreditāciju, radot neskaidrību par iespēju saņemt valsts atzītus diplomus.

4. Ziņojumā nav minēta augstākās izglītības pārvaldē paredzēto padomju sastāva – universitātes un ārēji deleģēto pārstāvju – proporcija, kā arī studējošo pārstāvniecības nodrošināšana un procentuālā īpatsvara un tiesību saglabāšana augstākās izglītības iestāžu pārvaldēs.

5. Tāpat minēta arī studiju programmu pārstrukturizācija un konsolidācija, tomēr uzsveram, ka nepieciešams izveidot konkrētus kritērijus, pēc kuriem tā tiks veikta, atsaucoties uz to, ka Ziņojumam pielikumā “Augstākās izglītības un zinātnes reformu īstenošanas plāna projekts 2013. – 2014.gadam” norādīts, ka konsolidācija un pārstrukturizācija tiks veikta, pamatojoties uz ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” rezultātiem, tomēr publiskajā telpā IZM pauž uzskatu, ka dati ir falsificēti un nav izmantojami. Aicinām arī studiju programmu pārstrukturizāciju sasaistīt ar paredzēto augstākās izglītības iestāžu strukturālās klasifikācijas maiņu un iespējamo konsolidāciju.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content