Latvijas studentu apvienība

Iepazīsties ar Erasmus+ mobilitātes aptaujas rezultātiem!

Latvijas Studentu apvienība aicina iepazīties ar Erasmus+ mobilitātes aptaujas rezultātiem un tiem pievienotajām rekomendācijām, kas ļauj izdarīt secinājumus par nepieciešamajām izmaiņām mobilitātes procesa atvieglošanai gan augstākās izglītības iestādēs, gan nacionālā līmenī. Aptaujas mērķis bija apzināt Erasmus+ mobilitātes programmā iesaistīto un neiesaistīto studentu apmierinātību ar Erasmus+ programmu un informācijas pieejamību par to, kā arī identificēt izplatītākās problēmas, ar ko saskaras studējošie, dodoties mobilitātē. Aptaujas rezultāti varētu būt noderīgi augstskolām un to studējošo pašpārvaldēm, lai vērstu uzmanību uz konstatētajām problēmām un padarītu mobilitāti pieejamāku un pieteikšanās procesu – vienkāršāku un skaidrāku.

Aptaujas rezultāti ļāvuši izdarīt secinājumus gan par iemesliem, kādēļ studējošie izvēlas doties mobilitātē, gan par grūtībām, ar kurām nākas saskarties gan pirms došanās prom, gan pēc atgriešanās, īpaši pielīdzinot partneraugstskolā apgūtos studiju kursus tiem, kas būtu jāapgūst savā augstskolā. Studējošo atbildes ļauj secināt, ka mobilitāte joprojām nav brīvi pieejama ikvienam, ko lielākoties ietekmē finansiālie aspekti. Tiem, kas mobilitātē izvēlas doties, bieži problēmas sagādā ne līdz galam sakārtota studiju kursu pielīdzināšanas sistēma, kā arī birokrātiskais slogs gan Latvijas augstākās izglītības iestādēs, gan partneraugstskolās. Rezultāti ļauj secināt arī, ka vairāk jāreklamē mobilitātes iespējas, īpaši prakses mobilitāti, kurā iespējams doties arī pēc studiju absolvēšanas.

Lai situāciju uzlabotu, valstiskā līmenī būtu nepieciešams domāt par finansējuma palielinājumu vienam studējošajam mobilitātes pieejamības veicināšanai, kā arī Eiropas kredītpunktu uzkrāšanas un pārneses sistēmas (ECTS) ieviešanu. Institucionālā līmenī rekomendācijas lielākoties skar pieteikšanās un studiju kursu saskaņošanas procesu, ko būtu nepieciešams atvieglot, tādējādi mazinot birokrātisko slogu. Starp rekomendācijām minētas arī darbības, kas būtu jāveic studējošo pašpārvaldēm, kā, piemēram, regulārs mobilitātes monitorings augstākās izglītības iestādes ietvaros.  Augstskolu studējošo pašpārvaldēm pieejamas savas augstskolas respondentu atbildes, ko iespējams izmantot ar mobilitāti saistīto procesu uzlabošanai.

Erasmus+ mobilitātes aptauja tika veikta 2017. gada pirmajos mēnešos. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti 1094 studenti – gan tādi, kas piedalījušies mobilitātes programmā, gan tie, kuri to nav darījuši. Respondenti bija no 18 augstskolām, lielākais skaits – no Latvijas Universitātes (63%), kam seko Rīgas Tehniskā universitāte (15%) un Rīgas Stradiņa universitāte (4,5%). Vairāk nekā puse (57%) respondentu mobilitātē nav bijuši, bet vēlētos to darīt, vēl 14% nav bijuši un piedalīties nevēlētos. Lielākā daļa no tiem, kuri piedalījušies mobilitātē, ir bijuši studiju mobilitātē vienreiz (21,5% respondentu), pārējie ir bijuši studiju mobilitātē vairākas reizes, bijuši prakses mobilitātē vai studiju un prakses mobilitātē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content