Latvijas studentu apvienība

Ievēlēta jaunā RISEBA SP valde

9.aprīlī RISEBA norisinājās Studentu paššpārvaldes vēlēššanas, kurās tika ievēlēta jaunā RISEBA SP valde.

Sākotnēji jaunos kandidātus un vēlētājus uzrunāja iepriekšējais paššpārvaldes priekššsēdētājs Ingemārs Muktupāvels, kuršš atskatījās uz paveikto iepriekšējā darbības gadā. Savā uzrunā prorektors Ilmārs Kreituss motivēja jaunos kandidātus turpināt iesākto un nepadoties, jo atbalsts būs gan no pasniedzēju puses, gan no augstskolas.

Ar lielu pārliecību un apņēmību jaunie kandidāti prezentēja savus mērķus, plānus un apņemššanās. Jaunajiem SP valdes locekļiem ir grandiozi plāni un vēlme radikāli mainīt līdzššinējo Studentu paššpārvaldes darbību un tēlu, tāpēc jaunie kandidāti piedalījās vēlēššanās kā komanda.

Jaunievēlētā SP valde ir komanda sastāv no priekššsēdētājas LAIMAS SKRŪDERES, akadēmiskā virziena vadītājas LIENES KURCALTES, finanššu virziena vadītāja SIGVARDA KRONGORNA, kultūras virziena vadītājas AGATES MEŽŽULES un sporta un tehniskā virziena vadītāja JĀŅA BĒRZIŅA.

Laima Skrūdere ir EBS studente un augstskolas senāta locekle, kura darbojusies Studējoššo paššpārvaldē kopšš septembra. Viņas uzstādītie mērķi un apņemššanās priekššsēdētājas un ārējo sakaru virziena vadītājas amatā ir izstrādāt skaidru organizācijas struktūru, kurā varētu viegli iesaistīties katrs interesents, un turpināt veicināt RISEBA vārda atpazīstamību studentu vidū.

Liene Kurcalte ir EBS  studnete, kura ir LSA domniece un RISEBA Satversmes sapulces locekle. Lienes mērķi un apņemššanās kā akadēmiskā virziena vadītājai ir augstskolas un studentu individuālās attīstības veicināššana, studentiem aktuālo jautājumu risināššana un komunikācijas veicināššana.

Jānis Bērziņšš ir arhitektūras students, kura mērķi sporta un tehniskā virziena vadītāja amatā ir attīstīt RISEBA studentu sportiskās aktivitātes, būt atbildīgam par tehniskajām lietām, pārvaldīt un sekot līdzi SP un RISEBA pasākumu tehniskajam nodroššinājumam. Savus mērķus Jānis plāno īstenot, popularizējot sportiskās aktivitātes un aktīvi sadarbojoties ar saimniecības daļu, uzlabot augstskolas infrastruktūru, piemēram, izveidojot atpūtas vietas studentiem.

Sigvards Krongorns ir EBS students un projektu vadītājs, kura mērķi finanššu virziena vadītāja amatā ir sakārtot un izveidot pārredzamu finanššu un resursu uzskaites sistēmu, izveidot stipru finanššu virziena komandu un piesaistīt ārējo finansējumu. Savus mērķus Sigvards plāno īstenot, viesojoties un gūstot pieredzi no citām studentu pašpārvaldēm, sadarbojoties ar pārējiem virzieniem, izstrādājot studentiem motivējoššus pasākumus, kā arī izmantot jau esoššos kontaktus.

Agate Mežžule ir AVMM studente, RISEBA satversmes sapulces locekle, kuras mērķi Kultūras virziena vadītājas amatā ir turpināt iesāktos tradicionālos skolas pasākumus un ieviest jaunas tradīcijas. Viņa plāno veidot savu komandu, kas spēs realizēt ne tikai kvalitatīvus augstskolas pasākumus, bet spēs apmācīt arī citus.

Jaunajai RISEBA SP valdei ir skaidri mērķi un apņemššanās, tāpēc vēlam valdes locekļiem stingru mērķtiecību un veiksmi īstenot savus plānus un ieceres. Latvieššu sakāmvārds vēsta: „ Kas roku pie arkla pielicis, lai neskatās atpakaļ”.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content