Latvijas studentu apvienība

Ir jāuzlabo augstākās izglītības pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti

3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Republikas tiesībsarga un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” rīkota konference “Izglītības pieejamība”. Konferencē piedalījās arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji, uzstājoties ar prezentāciju par studentcentrētu izglītības labajiem piemēriem un izaicinājumiem Latvijas augstākajai izglītībai.

Kopš 1982. gada 3. decembris ir Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti. Galvenais mērķis šajā dienā ir ar dažādiem pasākumiem informēt sabiedrību un valdību par šķēršļiem, kas traucē cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Personu ar invaliditāti skaitam ir tendence pieaugt. Arvien aktuālāks jautājums Latvijā ir cilvēku ar invaliditāti integrēšana sociālajā vidē, lai atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam, nodrošinātu uz cilvēktiesībās balstītu sociālo modeli, kas ietver iekļaujošas izglītības principu īstenošanu visos izglītības posmos, tai skaitā augstākajā izglītībā.

Izpētot augstākās izglītības pieejamību, tiesībsargs apsekoja augstskolas uz vietas visā Latvijā un noskaidroja cilvēku ar invaliditāti viedokli. Ar pētījumu rezultātiem tika iepazīstināti konferences dalībnieki.  Kā viens no galvenajiem secinājumiem tika minēts, ka augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem salīdzinoši vislielākā izpratne ir par telpu fizisko pieejamību, kaut gan informatīvās vides pielāgošanu veikt ir visvieglāk, ērtāk un izmaksu ziņā draudzīgāk. Kopumā ir apsekoti 164 objekti, no tiem 81 augstskolu ēka, 42 bibliotēkas un 40 dienesta viesnīcas.

Informatīvais ziņojums par pētījuma rezultātiem un rekomendācijām augstskolās izglītības iestādēm būs pieejams 2017. gada februārī.

LSA ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas tiesībsarga biroju, lai kopīgi strādātu pie jautājumiem par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un plāno turpmāk kopīgi iegūtos datus izmantot, lai uzlabotu cilvēkiem ar invaliditāti pieejamību augstākajai izglītībai.

Šī gada janvārī LSA Dome apstiprināja nostāju “Par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti”. Nostājā tiek minēts, ka nepieciešams pārskatīt un veikt izmaiņas Invaliditātes likumā un Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, kā arī valsts politikai jābūt vērstai, lai nodrošinātu Konvencijā minētās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, sekmējot toleranci sabiedrībā pret atstumtības riskam pakļautajiem. Augstākajai izglītībai jāatbilst iekļaujošas izglītības principiem un par to, galvenokārt, ir atbildīgi gan valsts politikas veidotāji, gan augstākās izglītības iestāžu, neatkarīgi no to dibināšanas, finansēšanas kārtības vai specializācijas, vadītāji, gan arī paši studējošie.

Šobrīd studējošajiem ar invaliditāti Latvijā jāsaskaras ar virkni problēmām, lai tie spētu pilnvērtīgi studēt un iegūt augstāko izglītību. Šī iemesla dēļ daļa no cilvēkiem ar invaliditāti neuzsāk vai arī ļoti agri pārtrauc studijas. Studiju vide, mentālie apstākļi un fiziskā vide vairumā gadījumu nav piemērota cilvēkiem ar invaliditāti, lai tie veiksmīgi spētu iekļauties studiju procesā. Valsts politikai jābūt mērķtiecīgāk vērstai uz iekļaujošas augstākās izglītības sistēmas nodrošināšanu,” tā LSA prezidente M. Belova.

LSA vēlamais rezultāts ir, ka augstākā izglītība ir iekļaujoša, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu studējošo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena studējošā līdzdalības iespējas gan studiju procesā, gan zinātniskajā darbībā, gan ikdienas dzīvē, kas norisinās augstākās izglītības iestādē un tai pakļaujošajās ēkās, tādējādi samazinot un izslēdzot segregāciju un diskrimināciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content