Latvijas studentu apvienība

Īsumā par Latvijas Studentu apvienību

LSA Prezidenta galvenais pienākums ir pārstāvēt Latvijas studējošos nacionālā līmenī politikas veidošanas procesos, aizstāvot studējošo intereses, ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības darbību.
Svarīgi ir iegūt, nodot un strādāt ar studentu interešu pārstāvniecībā nepieciešamo informāciju.

Ja vēlies uzzināt ko vairāk par LSA, tās darbību vai aktuālākos jautājumus, droši raksti Latvijas Studentu apvienības prezidentei Ilvai Grigorjevai: ilva.grigorjeva@lsa.lv

Latvijas Studentu apvienības Akadēmiskais virziens ikdienā risina jautājumus, kas saistīti ar Latvijas augstākās izglītības kvalitāti:

 • finansējumu un pieejamību;
 • nodrošinot to, lai studenti un akadēmiskais personāls izprot studentu tiesības un pienākumus;
 • lai studentiem ir iespēja iesaistīties kā iekšējā kvalitātes novērtēšanā, tā ārējā kvalitātes novērtēšanā, lai katrs Latvijas augstskolu students saņemtu kvalitatīvu un valsts atzītu augstāko izglītību;

Latvijas Studentu apvienības Akadēmiskā virziena aktuālie jautājumi šogad ir:

 • Augstākās izglītības finansējuma kārtības maiņa un pieaugums;
 • Akreditācijas un licencēšanas noteikumu sakārtošana;
 • Dažādu sabiedrības grupu izpratnes veicināšana par augstākās izglītības strukturālu pārmaiņu  un finansēšanas nepieciešamību;
 • Darbs pie studentu – ekspertu tīkla uzturēšanas un apmācības, lai nodrošinātu kompetentus pārstāvjus no studentu puses akreditācijas un licensēšanas vizīšu laikā;
 • Darbs pie doktorantūras pieejamības paplašināšanu visu virzienu studentiem;
 • Augstskolu pašpārvalžu kompetenču celšana dažādos akadēmiski saistītos jautājumos, kas saistīti ar augstāko izglītību.

 
Ja esi ieinteresēts sīkāk uzzināt par kādu jautājumu vai vēlies iesaisties šī virziena darbībā, droši sazinies ar LSA Akadēmiskā virziena vadītāju Aivaru Šābli: aivars.sablis@lsa.lv

LSA Sociālā virziena galvenais pienākums ir veicināt augstāko izglītību brīvi pieejamu ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem. Ikdienā LSA izvērtētē un lobē studentiem labvēlīgus risinājumus sociālā nodrošinājuma jautājumos. Pašlaik darba kārtībā šim gadam ir šādi jautājumi:

 • studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu reforma;
 • valsts budžeta stipendiju sadales kārtība un piešķiršanas kritēriji;
 • pētījums par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • dienesta viesnīcu pieejamība un higiēnas prasības tām;
 • sabiedriskā transporta maksas atvieglojumi studējošajiem reģionos;
 • nodokļi un attaisnototie izdevumi par augstāko izglītību;
 • Studentu pašpārvalžu kapacitātes celšana attiecībā uz sociālās dimensijas jautājumiem;
 • Eiropas augstākās izglītības telpas sociālās dimensijas rekomendāciju ieviešana Latvijā.

Sociālā virziena sēdēs un darba grupās tiek gatavoti risinājumi un rastas atbildes uz sociālās dimensijas jautājumiem, kas tālāk tiek virzīti ierēdniecības un valdības līmenī.
Ja esi ieinteresēts sīkāk uzzināt informāciju par kādu jautājumu vai vēlies iesaisties šī virziena darbībā, droši sazinies ar LSA Sociālā virziena vadītāju Mairu Belovu: maira.belova@lsa.lv

Latvijas Studentu apvienības Starptautisko lietu virziena darbs lielākoties saistīts ar pārmaiņām visas Eiropas augstākās izglītības telpā, tas ir darbs ar visaptverošiem un arī specifiskiem augstākās izglītības attīstības plānošanas dokumentiem, stratēģijām un plāniem. Šajā virzienā starptautiskā līmenī tiek apspriesti akadēmiskie, sociālie, internacionalizācijas un daudzi citi jautājumi. Vienlaikus norit darbs, lai nodrošinātu starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot studējošo intereses. Viens no piemēriem, kurā ir ieguldīts ļoti liels darbs, ir atšķirīgo izglītības sistēmu harmonizācija, lai padarītu tās salīdzināmas un veicinātu augstākās izglītības pieejamību, viens no harmonizācijas rīkiem bija pāreja uz 3-ciklu augstāko izglītību, kas paredzēja Eiropas augstākās izglītības telpas valstīs ieviest trīs līmeņu augstāko izglītību – bakalaurs, maģistrantūra un doktorantūra. Arī ERASMUS+ programmas attīstība nu jau vairāk nekā 25 gadus ir bijis viens no Starptautiskā virziena jautājumiem.
Šajā termiņā ieplānotie galvenie izskatāmie jautājumi:

 • Iepriekš iegūtās izglītības atzīšana: formālās, neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana;
 • Mūžizglītība – koncepta aktualizēšana un Baltijas valstu studentu apvienību rekomendāciju izstrāde;
 • Studentu centrēta izglītība – koncepta aktualizēšana;
 • Eiropas savienības studentu un mācībspēku mobilitātes veicināšana;
 • Ārzemju studentu mācību apstākļi un studiju kvalitāte Latvijā, starptautisku programmu akreditācija;
 • ECTS Kredītpunktu sistēmas pārskatīšana;

Ja esi ieinteresēts Starptautisko lietu virziena darbībā, vēlies iegūt vairāk informācijas un iesaistīties virziena darbā, droši sazinies ar LSA Starptautisko lietu virziena vādītāju Ingunu Zariņu: inguna.zarina@lsa.lv

Latvijas studentu apvienību veido tās biedri – Studējošo pašpārvaldes. Iekšējais virziens rūpējas par šo biedru informētību un iesaisti LSA valdes darbā. Papildus šim uzdevumam iekšējā virziena vadītājs risina studējošo pašpārvalžu problēmjautājumus, sniedz padomu un atbalstu. Dodas uz pašpārvaldēm, lai stāstītu par LSA un piesaistītu jaunus aktīvistus, radītu biedros izpratni par viņu viedokļa paušanas nozīmīgumu un svaru. Organizē Domes sēdes, kurās augstskolu pārstāvji lemj par nostājām un turpmāko rīcību Studentiem saistošajos jautājumus.
Šo virzienu raksturo un galvenie uzdevumi ir motivēt biedrus, nemitīgi uzlabot komunikāciju un strādāt pie prasmju un kapacitātes celšanas.
Ja esi ieinteresēts sīkāk uzzināt informāciju par kādu jautājumu vai vēlies iesaisties šī virziena darbībā, droši sazinies ar LSA Sociālā virziena vadītāju Rihardu Vijumu: rihards.vijums@lsa.lv

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content