Latvijas studentu apvienība

Izglītības un zinātnes ministre virzīs paaugstināto stipendiju saglabāšanu rudens semestrim koalīcijas sadarbības sanāksmē

Šodien, 6. augustā, Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks un sociālā virziena vadītāja Elīza Dāldere tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, lai pārrunātu stipendiju apmēru studējošajiem sākot no rudens semestra. Ministre, izprotot studējošo ekonomisko situāciju COVID-19 krīzes ietekmē, virzīs koalīcijai ierosinājumu pagarināt COVID-19 atbalsta mehānismu – paaugstinātas stipendijas 200 EUR/mēnesī apmērā. 

Tikšanās laikā LSA norādīja uz nepieciešamību par prioritāti atzīt papildu finansējuma piešķiršanu atbalsta mehānismiem studējošajiem COVID-19 pandēmijas ekonomisko seku ietekmē – valsts budžeta stipendijas 200 EUR/mēnesī apmēra saglabāšanu. Sarunā par finansējumu valsts budžeta stipendijām izcilākajiem studējošajiem ministre pauda gatavību jaunnedēļ virzīt šo jautājumu koalīcijas sadarbības padomes sēdē, lai sekmētu papildus finansējuma piešķiršanu 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrim, kā arī 2022. gada budžetā kā ministrijas prioritāti virzīt valsts budžeta stipendiju apmēra saglabāšanu 200 EUR/mēnesī apmērā.

Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks: “Esam pateicīgi ministrei par atsaukšanos uz sarunu ar studējošo pārstāvjiem un izpratni par situācijas nopietnību, kā arī operatīvu rīcību, apņemoties virzīt šo jautājumu sadarbības sanāksmē jau pirmdien. Ceram, ka koalīcijas sadarbības sanāksmes dalībnieki arī izpratīs nepieciešamību atbalstīt studējošos un izcilnieku lomu augstākās izglītības attīstībā. Šādu atbalsta mehānismu saglabāšana ir solis pareizajā virzienā, veidojot sociāli atbildīgu valsts politiku, jo tikai paēdis studējošais spēj pievērsties studijām.”

COVID-19 krīze ir būtiski ietekmējusi sabiedrības, tā skaitā arī studējošo finansiālo stāvokli – ir nepieciešams saglabāt valsts budžeta stipendiju apmēru 200 EUR/mēnesī. LSA aptaujas “Par studējošo darba, ģimenes un studiju apstākļiem Latvijā” (2021) iegūtie dati liecina, ka šobrīd vairāk nekā puse studējošo paļaujas tikai un vienīgi uz pašu nopelnīto. Vecāku iespējas atbalstīt studējošo COVID-19 krīzes ietekmē ir samazinājušās. Ja pirms gada vairāk nekā pusei studējošo ienākumus veidoja divi avoti – darba alga (61%) un ģimenes un/vai partnera finansiālais atbalsts (57%), tad šogad tikai 43% studējošo var paļauties uz vecāku atbalstu. Lai tiektos uz izcilību augstākajā izglītībā, aicinām politiskos spēkus atbalstīt Latvijas izcilākos studējošos – jaunos speciālistus, lai viņi pilvērtīgi spētu pievērsties studijām, neuztraucoties par iztiku.


Studējošie valsts finansētajās budžeta vietās 2020./2021. mācību gadā saņēma divreiz lielāku stipendiju nekā iepriekš. Līdz šim tā jau septiņpadsmit gadus bijusi 99,60 EUR /mēnesī, bet šajā mācību gadā tā tika dubultota, sasniedzot 200 EUR/ mēnesī. Palielināts tika arī kopējais stipendiju saņēmēju skaits – tās papildus piešķīra vēl 743 studentiem. Šobrīd akadēmiskās stipendijas saņem tikai 5% studējošie, kas studē pilna laika klātienes valsts finansētās studiju vietās. Līdz ar to 81% studējošo paralēli studijām strādā. Arī darbā pavadītais stundu skaits uz vienu studējošo Latvijai ir visaugstākais Eiropā – vidēji 31 stundu/nedēļā studējošais pavada strādājot, visbiežāk ne tajā nozarē, kurā viņš studē.

Did you like this article? Share it with your friends!

2 komentāru

 • pagāns Skolnieciņš

  Šodien ir 6. augusts. Tuvojas ‘’Baltijas Praida 2021’’ noslēgums. ‘’Baltijas Praids’’, kas šogad norisinās Rīgā, ir mīlestības festivāls, kurš satuvina un saliedē dažādu dzimumu un seksuālo orientāciju cilvēkus. Par nelaimi, mūsu sabiedrība ļoti pretrunīgi izturas pret ‘’Baltijas Praidu’’. Šādai neapmierinātībai var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, kristīgā baznīca (katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, protestanti (lielākoties luterāņi), modernās kristīgās konfesijas) n-tos gadsimtus sludina naidu pret LGBT+ kopienu. Pēc būtības kristietības reklāmas kampaņa balstās uz poligāmijas, biseksualitātes un homoseksualitātes noliegšanu un mītiskas tikumības sludināšanu. Taču kristietība nav tik tikumīga, kā varētu šķist. Gan uz Rietumu kristīgās baznīcas (katoļu baznīcas), gan uz Austrumu kristīgās baznīcas (pareizticīgo baznīcas) sirdsapziņas ir daudz noziegumu. Piemēram, katoļu baznīca vajāja un slepkavoja protestantus, bet pareizticīgo baznīca vajāja un slepkavoja vecticībniekus. Otrkārt, Latvijas Republiku teju pusgadsimtu okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (Padomju Krievija). Šis totalitārais veidojums, kas nežēlīgi slepkavoja gan krievus, gan citas tautas, turējās tikai uz naida un bailēm. Naids un bailes bija kompartijas dzīvības avots. Padomju vara teju pusgadsimtu sludināja mums naidu un riebumu pret LGBT+ kopienu. Visi šie faktori ietekmēja mūsu tautas mentalitāti un kultūru. Atstāsim šo naidu pagātnē! Piemēram, Japānā jeb uzlecošās Saules zemē nav naida pret LGBT+ kopienu, jo japāņu kultūra atšķiras no mūsu kultūras. Japānā nav nedz kristietības, nedz komunisma ietekmes. Dominējošās reliģijas Japānā ir sintoisms (avots: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) un dzenbudisms (avots: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA – 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Japānā katru gadu notiek festivāls ‘‘’Kanamara Matsuri’’, šis festivāls dāvā saticību un iecietību japāņu sabiedrībā. Video no Vernijas Džeferījas YouTube konta: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Video no lietotāja Pazudis Japānā (Lost In Japan) YouTube konta: youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
  Būsim draudzīgi! Dzīvosim saticīgi! Lai visvarenā Dieviete Freja dāvā mums mīlestību un kaisli! Lai Dieviete Freja mūs svētī! Lai visvarenā Dieviete Vanadisa dāvā mums prieku un baudu! Lai Dieviete Vanadisa mūs svētī! Lai visvarenās likteņa Dievietes Nornas – Urda, Verdandi un Skulda – mūs svētī! Lai osis Igdrasils (pasauļu koks) sargā mūsu mīlestību!
  Ar Dievietes Frejas svētību, Skolnieciņš
  #06.08.2021. #mīlestība #kaisle #DievieteFreja #DievieteVanadisa #MīlestībasDieviete #saticība #draudzība #iecietība #sapratne #LGBT #LGBTI # LGBT+ #BalticPride #BaltijasPraids #MīlestībasFestivāls #praids #pagāni #SkandināvuDievi #Nornas #Skolnieciņš #OsisIgrasils

 • язычник Сколниециньш

  Сегодня 6. август. ‘’Балтийский Прайд 2021’’ приближается к концу. ‘’Балтийский Прайд’’, который в этом году состоялся в Риге, это фестиваль любви, который сближает людей разных полов и сексуальных ориентаций. К сожалению, отношение к ‘Балтийскому Прайду’’ в нашем обществе бывает очень противоречивым. У такого недовольства есть несколько причин. Во-первых, христианская церковь (католики, православные, староверы, протестанты (в основном лютеране), современные христианские конфессии) многие века проповедовали ненависть к ЛГБТ+ (LGBT+) общине. По своей сути рекламная кампания христианства основана на отрицание полигамии, бисексуальности и гомосексуальности и мифической непорочности. Но христианство не является таким невинным как на первый взгляд может показаться. Христианство — это очень порочная религия, которая уже давно погрязла во своих пороках. И Западная христианская церковь (католическая церковь), и Восточная христианская церковь (православная церковь) на своей совести имеет множества преступлений. Например, католическая церковь преследовала и убивала протестантов, а православная церковь преследовала и убивала староверов. Во-вторых, Латвийская Республика полвека находилось под гнетом Советского Союза (Советской России). Этот убогий, тоталитарный режим, который убивал русских и другие народы, держался только на страхе и ненависти. Страх и ненависть служил источником жизни для коммунистической партии. Советская власть нам около полвека проповедовала неприязнь и отвращение к общине ЛГБТ+ (LGBT+). Эти все факторы повлияли на менталитет и культуру нашего народа. Оставим эту ненависть к ЛГБТ+ (LGBT+) общине в прошлом! Например, в Японии, то есть в стране восходящего Солнца к ЛГБТ+ (LGBT+) общине не испытывают не ненависть, не страх, потому что японская культура сильно отличается от нашей. Япония некогда не находилось под пагубным влиянием христианской церкви и коммунизма. В Японии главенствуют такие религии как синтоизм (источник: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) и дзен-буддизм (источник: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA – 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Каждый год в Японии проходит фестиваль ‘’Kanamara Matsuri’’, этот фестиваль дарует мир и гармонию в японском обществе. Видео из Ютуб аккаунта Верни Джеффрис: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Видео из Ютуб аккаунта пользователя Потерянный в Японии (Lost In Japan): youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
  Откроем свои сердца к любви и пониманию. Давайте жить дружно! Пусть всемогущая Богиня Фрейя дарует нам любовь и страсть! Пусть Богиня Фрейя нас благословит!! Пусть всемогущая Богиня Ванадис дарует нам радость и наслаждение! Да благословит нас великая Богиня Ванадис! Пусть всемогущие Богини судьбы Норны – Урд, Верданди un Скульд – благословят нас! Да прибудет с нами сила и мудрость Скандинавских Богов!
  С благословением Богини Фрейи, Сколниециньш
  #06.08.2021. #любовь #страсть #БогиняФрейя #БогиняВанадис #БогиняЛюбви #добродушие #дружба #понимание #LGBT #ЛГБТ #LGBTI #ЛГБТИ # LGBT+ #ЛГБТ+ #BalticPride #БалтийскийПрайд #СкандинавскиеБоги #Норны #язычество #язычники #Skolnieciņš #svētbirzs #Сколниециньш

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content