Latvijas studentu apvienība

LSA izsaka atbalstu Mārītei Seilei Izglītības un zinātnes ministres darba turpināšanā

Izvērtējot Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles līdzšinējo darbību attiecībā uz augstākās izglītības politikas jautājumiem un sadarbību ar iesaistītajām pusēm to risināšanā, Latvijas Studenti apvienība (LSA) izsaka atbalstu Mārītes Seiles darba turpināšanai Ministru kabinetā, kā Izglītības un zinātnes ministrei.  

LSA savā sadarbībā ar M. Seili ir pārliecinājusies, ka ministre savus spriedumus veic, balstoties uz profesionāļu veiktajiem pētījumiem, izglītības plānošanas pamatnostādnēm, vadlīnijām un rekomendācijām, labās prakses piemēriem Eiropas augstākās izglītības telpā, kas sekmē izvērtētu lēmumu pieņemšanu un attiecīgu darbību iniciēšanu izglītības sistēmas pilnveidei un uzlabošanai.

Izglītības un zinātnes ministrijas paveiktais, M. Seiles darbības pirmajā gadā, augstākās izglītības telpā ir novērtējums pozitīvi. Ir apstiprināts un uzsākta jauna trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana. Studiju programmu licencēšanu un augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju no šī gada jūlija veic neatkarīga organizācija – Akadēmiskās informācijas centrs. kura darbībai viens no noteiktajiem mērķiem ir, ka jāiekļaujas starptautiskajā Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQUAR). Papildus, iepriekš nosauktajām pārmaiņām, ir uzsākti vēl vairāki nozīmīgi darbi, kas, pēc LSA domām, sekmēs Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju pasaulē.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā ir vairāki risināmie jautājumi, pie kuriem vēl daudz jāstrādā, lai tiktu sasniegts sākotnēji definētie rezultāti, un šī iemesla dēļ ir būtiski, ka iesāktie darbi netiktu pārtraukti vai iesāktā darba turpināšana vilcināta, tāpēc  Izglītības un zinātnes ministra maiņa, pēc LSA domām, nav novērtējama pozitīvi. LSA atbalsta, ka Izglītības ministra pienākumus pildīt turpinātu M. Seile.

LSA pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. LSA biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Studējošo pašpārvaldes nodrošina biedrības darbību, pārstāvot savas augstskolu studentu intereses demokrātiskās LSA lēmējinstitūcijās – Kongresā un Domē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content