Latvijas studentu apvienība

LSA un LJZA vēršas pie Pasaules Bankas ekspertes

Šī gada septembra beigās norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais seminārs “Promocijas process un doktora grāda piešķiršanas kārtība Latvijā.” Semināra mērķis bija promocijas procesa Latvijā izskatīšana un ar to saistīto administratīvo jautājumu apspriešana, promocijas darbu iesniegušo un grādu ieguvušo studentu skaita tendenču analīze, kā arī iepazīšanās ar promocijas procesa organizēšanu citās Eiropas valstīs.

Seminārā piedalījās Pasaules Bankas (PB) eksperte Andree Sursock un pārstāvji no IZM, augstākās izglītības iestādēm, LSA un Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības (LJZA).

Pēc semināra un šo rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas, no LSA un LJZA puses tika sagatavota un nosūtīta vēstule Pasaules Bankas ekspertei A. Sursock, kurā bija izklāstītas iepriekšminētās identificētās problēmas un sniegti vairāki priekšlikumi kā tās varētu uzlabot.

Balstoties uz ekspertes prezentāciju par aktualitātēm doktorantūras studijās Eiropā, LJZA un LSA aicina aizvien vairāk popularizēt doktorantūras skolas un veicināt to darbību, tādējādi veidojot institūcijas, kas mazina klasisko zinātņu robežas un rada priekšnosacījumus starpnozaru sadarbībai un starpdisciplinaritātei, kas kļūst arvien būtiskāka. Būtiska ir mīksto prasmju (soft-skills) iekļaušana doktorantūras studiju procesā, ko arī akcentēja eksperte.

Balstoties uz to, ka šobrīd angļu valoda ir zinātnes pasaules galvenā sarunvaloda, LJZA un LSA arī aicina uz normatīvo aktu atvieglošanu saistībā ar valodas prasībām pret promocijas darbu, tādējādi veicinot Latvijas zinātniskās darbības internacionalizāciju. Šādā veidā būs lielākas iespējas atbilstošajās nozarēs zinātniskos darbus rakstīt angļu valodā, palielinot to redzamību pasaules zinātnes telpā un atvieglojot satura publicēšanu starptautiski atzītos zinātniskajos žurnālos.

LSA un LJZA rosina veicināt starpaugstskolu sadarbību dokotrantūrā, veidojot dubulto grādu grādu programmas un citas metodes, kas veicinātu dalīšanos ar resursiem un to optimālo izmantošanu. Tāpat arī vēstulē tika iekļauts aicinājums Latvijā ieviest pētniecībā balstīta mākslinieciskās prakses doktora grādu, kas ļautu savas zināšanas un starptautisko konkurētspēju pilnveidot arī studentiem no mākslas augstskolām.

Anketās, kuras vasarā kopīgi izveidoja LSA un LJZA pārstāvji, jaunie zinātnieki un doktoranti norādīja uz būtiskām nepilnībām tieši promocijas darba aizstāvēšanas procesā, uzsverot kvalitatīvas diskusijas trūkumu, gan ierobežoto ekspertu skaitu apakšnozarēs. Tāpēc tiek plānots atvieglot promocijas padomju veidošanu, pieļaujot iespēju, ka promocijas darba vadītājs un doktorants drīkst ieteikt promocijas padomi, kuras locekļi atbilst noteiktiem kritērjiem, lai piesaistītu vairāk nozares ekspertus no ārzemēm, ar augstāku kompetenci promocijas darba tēmā un arī izvērtēšanā.

Balstoties uz iepriekšminēto zinātniskās brīvības paplašināšanu, LJZA un LSA aicina arī deregulēt pašu doktorantūras studiju procesu, atļaujot doktorantiem ar atbildīgas personas atļauju studēt specializācijai nepieciešamus maģistra līmeņa kursus. Tas uzlabotu topošo doktoru prasmes, optimizējot resursu lietošanu.

LSA un LJZA uzskata, ka šī brīža dalījums starp doktorantūru un promociju ir nepareizs, jo studentu iespēja pabeigt doktorantūru neiegūstot doktora grādu ir neracionāla. Šī iemesla dēļ LJZA un LSA aicina veidot promociju kā doktorantūras studiju noslēgumu, vienlaikus diskutējot par nozares un apakšnozares eksāmenu nepieciešamību, ja šīs zināšanas ir iegūtas nokārtojot specializācijai atbilstošus kursus no maģistra līmeņa, doktorantūras skolas un starptautiski organizētiem kursiem.

Ar pilnu vēstuli, kura adresēta Pasaules Banka ekspertei, var iepazīties šeit.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content