Latvijas studentu apvienība

Par LSA Prezidenti ievēlēta Liene Levada

29. decembra Latvijas Studentu apvienības (LSA) Kongresā, notikušajās prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēta Rīgas Stradiņa universitātes studējošā Liene Levada. Jaunā organizācijas vadītāja ievēlēta uz laiku līdz nākamajam kārtējam kongresam. Levada bija vienīgā kandidāte uz prezidenta amatu, un viņa kandidatūru vienbalsīgi atbalstīja 90 kongresa delegāti.

Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāte norādīja, ka starptautiskās dimensijas kontekstā ir jāturpina tā pārstāvniecība un viedokļu apmaiņa, lai Latvijā varētu gan ienest citu valstu pieredzi, gan aktualizēt Latvijas studējošo intereses starptautiskā līmenī. Tāpat Levada norāda, ka organizācijas iekšējā un ārējā vide ir vienlīdz svarīgas. Ārējā darbības programmā kandidāte uzsvēra nepieciešamību aktīvi iesaistīties studējošajiem aktuālos jautājumos, kā piemēram, institucionālā akreditācija, finansiālais atbalsts studējošajiem, kas ir nozīmīgs gan Covid-19 pandēmijas apstākļu ietekmē, gan ģeopolitiskās situācijas dēļ. Papildus, ir jāturpina strādāt pie stipendiju apmēra un apjoma celšanas, jānodrošina finansējums studiju un studējošo kredītu izsniegšanai, lai studijas padarītu pieejamākas, kā arī aktīvi jāiesaistās diskusijās par jaunā finansēšanas modeļa ieviešanu augstākajā izglītībā. Nepieciešams sekot līdzi arī valsts aizsardzības dienesta ieviešanas gaitai, kā arī valsts vienotā juristu eksāmena aprobācijai. Levada savā darbības vīzijā izcēla – lai LSA varētu veiksmīgi pārstāvēt studējošo intereses šajos un citos nacionāla līmeņa jautājumos, ir jāturpina sadarbība ar sadarbības partneriem un deputātiem, tādējādi LSA varētu būt aktīvs partneris pārmaiņu veidošanā augstākajā izglītībā. 

Savukārt, par iekšējās darbības programmu Levada norādīja, ka ir aktīvi jāsadarbojas ar stratēģijas padomi, lai LSA rīcībpolitikas jautājumos būtu balstīta ne tikai aktualitātēs, bet arī tiktu ņemts vēsturiskais skatījums un pieredze, ko nes stratēģijas padomē esošie vecbiedri. Par organizācijas kapacitātes celšanu kandidāte uzsvēra, ka ir jāturpina veicināt komunikācija gan starp pašpārvaldēm un LSA valdi, gan biedriem savā starpā, veidojot vidi, kurā biedri var justies brīvi, formulējot un izpaužot savu viedokli, kā arī ir gatavi pieredzes apmaiņai un jaunu zināšanu ieguvei. Tāpat arī ir jāturpina īstenot dažādi projekti, kas, kā kandidāte norādīja, ir spēcīgs mehānisms, kā studējošo pārstāvniecībā iesaistīt jaunos studējošos, celt esošo pārstāvju kompetenci un veicināt starpaugstskolu sadarbību. 

Liene Levada līdz šim LSA ir iesaistījusies kā projektu vadītāja, kā arī laika posmā no 2019. gada janvārim līdz 2020. gada februārim bija LSA akadēmiskā virziena vadītāja. Savukārt, Rīgas Stradiņa universitātes studentu pašpārvaldē ir darbojusies ārlietu virziena vadītājas un senatores amatos.

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalās vairāk nekā 90 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuru studējošo pašpārvaldes ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content