Latvijas studentu apvienība

Organizācija

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos.

Latvijas Studentu apvienība:

 1. Sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
 2. Izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. Nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
 4. Savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus.

LSA ir biedrība, kuras biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Studējošo pašpārvaldes nodrošina biedrības darbību, pārstāvot savas augstskolu studentu intereses demokrātiskās LSA lēmējinstitūcijās – kongresā un domē. Studējošo pašpārvaldes ievēl organizācijas izpildinstitūciju – LSA valdi.

Kongress ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas pulcējas ne retāk kā reizi gadā. Kongress sastāv no studējošo pašpārvalžu deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegāti uz diviem gadiem ievēl LSA prezidentu, apstiprina organizācijas budžetu un izvirza darbības vadlīnijas nākamajam gadam. Kongress tradicionāli notiek martā.

Dome ir biedrības lēmējinstitūcija, kurā ne retāk kā reizi divos mēnešos pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – domnieki. Katrai studējošo pašpārvaldei ir vismaz viens, bet ne vairāk kā četri delegāti LSA domē. Dome lemj par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, pārrauga LSA valdes un prezidenta darbu un ievēl LSA valdes locekļus. Domnieku pienākumos ietilpst arī aktīva iesaiste lēmumprojektu apspriešanā laikā starp domes sēdēm.

Valde ir biedrības izpildinstitūcija jeb LSA „darītāji”, kas tiek ievēlēti uz vienu gadu – katram valdes loceklim ir pienākumu kopums, kuru izpildi viņš uzņēmies. Būtiski lēmumi par LSA ikdienas darbību tiek pieņemti ar valdes balsojumu palīdzību. Valde pulcējas ne retāk kā reizi divās nedēļās. Valdes darbu koordinē kongresa ievēlēts LSA prezidents, kurš pārstāv biedrību komunikācijā ar tās sadarbības partneriem, masu medijiem un citām valsts un nevalstiskajām organizācijām. Valdes vēlēšanas notiek nākamajā domes sēdē pēc kārtējā kongresa.

Latvijas Studentu apvienības PREZIDENTS pārstāv studējošo intereses nacionālā līmenī, iesaistās izglītības politikas veidošanā, reprezentē LSA un vada LSA valdes darbību. Svarīgākie prezidenta uzdevumi ir:

 • Tikties un veidot sadarbību ar augstākās izglītības politikas veidotājiem – indivīdiem un organizācijām;
 • Pārstāvēt LSA un paust LSA viedokli lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga konferencēs, diskusijās, prezentācijās, tikšanās reizēs, kuru tēma ir LSA kā organizācija vai kāds cits no Prezidenta pārraudzībā esošajiem jautājumiem;
 • Veikt LSA reprezentatīvās funkcijas;
 • Pārstāvēt LSA bez īpaša pilnvarojuma;
 • Vadīt, pārraudzīt un atbildēt par LSA valdes darbu.

LSA STARPTAUTISKĀ VIRZIENA VADĪTĀJA galvenais pienākums ir Latvijas studentu pārstāvniecība starptautiskā mērogā un augstākās izglītības starptautiskās dimensijas integrēšana ikdienas LSA valdes darbā, aktualizējot starptautiski apstiprināto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā. Starptautiskā galvenās atbildības jomas ir:

 • Veicināt LSA interešu lobēšanu un sadarbību ar starptautiskām un citu valstu organizācijām;
 • Nodrošināt efektīvu komunikācijas apriti starp LSA un citu valstu nacionālajām studentu apvienībām par dažādiem Eiropas augstākās izglītības telpā notiekošajiem procesiem;
 • Veicināt ārvalstu studējošo integrāciju Latvijas augstākās izglītības iestādēs, nodrošinot ārvalstu studentu iekļaujošu studiju vidi;
 • Sekot līdzi Boloņas procesa un Lisabonas stratēģijas virzībai Latvijā;
 • Veicināt iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas pieejamību;
 • Sniegt LSA atzinumus par Latvijas izglītības eksportu un Eiropas līmeņa stratēģiju ieviešanu Latvijā;
 • Organizēt seminārus un diskusijas saistībā ar starptautiskajiem procesiem.

Galvenais AKADĒMISKĀ VIRZIENA VADĪTĀJA pienākums ir nacionālās politikas līmenī tiekties uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē. Akadēmiska virziena vadītāja ikdienas uzdevumos ietilpst:

 • Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas pilnveide augstskolās;
 • Studējošo pašpārvalžu iesaistīšana kvalitātes novērtēšanā;
 • LSA deleģētu studentu-ekspertu un studentu-novērotāju iesaistīšana augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditācijas procesā;
 • Atzinumu sniegšana grozījumiem likumdošanā, kas saistīti ar Latvijas izglītības sistēmu;
 • Maģistrantūras un doktorantūras studiju veicināšana;
 • Vispārējās vidējās izglītības sistēmas uzlabošana;
 • Boloņas procesa pamatprincipu ieviešanas Latvijā sekmēšana.

LSA SOCIĀLĀ VIRZIENA VADĪTĀJA galvenais pienākums ir veicināt augstāko izglītību brīvi pieejamu ikvienam, nodrošinot studējošajiem iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem šķēršļiem. Vadītāja galvenās atbildības jomas ir:

 • Konsultēt pašpārvaldes, LSA valdi, LSA domi un projektu vadītājus sociālajos jautājumos;
 • Veikt darbības, kas vērstas uz valsts galvoto kredītu saņemšanas sistēmas pilnveidi;
 • Sniegt priekšlikumus gan Ministru Kabineta noteikumiem, gan likumprojektiem par jautājumiem, kas skar sociālo jomu, t.sk. stipendijas, kredītus, to dzēšanu, attaisnotos izdevumus, sabiedrisko transportu u.c;
 • Pārstāvēt LSA un paust LSA viedokli lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga konferencēs, diskusijās, prezentācijās, tikšanās reizēs, kuru tēma ir kāds no LSA sociālā virziena vadītāja pārraudzībā esošajiem jautājumiem;
 • Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas komisijā, kura piešķir kredītus studijām ārzemēs.

LSA IEKŠĒJĀ VIRZIENA VADĪTĀJA galvenais uzdevums ir rūpēties par LSA pastāvēšanu, tās biedriem un citām iekšējām lietām, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas darbībai, nodrošinot padziļinātu LSA biedru iesaisti organizācijas ikdienas darbā. Iekšējā virziena vadītāja ikdienas uzdevumos ietilpst:

 • Komunicēt ar augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvaldēm par aktualitātēm un problēmjautājumiem;
 • Veicināt LSA biedru kapacitātes celšanu un studentu pārstāvju izglītošanu;
 • Pārstāvēt LSA un paust LSA viedokli lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga konferencēs, diskusijās, prezentācijās, tikšanās reizēs, kuru tēma ir kāds no Iekšējā virziena vadītāja pārraudzībā esošajiem jautājumiem;
 • Konsultēt, pārraudzīt un sniegt palīdzību LSA projektu (“Kam rūp students?”, Studentu līderu forums, LSA Gada balva u.c.) organizatoru komandām.

LSA SABIEDRISKO ATTIECĪBU VADĪTĀJS strādā ar mērķi veicināt pārliecību, ka Latvijas Studentu apvienība ir neatņemama un būtiska sastāvdaļa studējošo dzīves kvalitātes celšanā un nodrošināšanā. Viņa uzdevums ir panāk, ka LSA viedoklis par jebkuru ar studentu interesēm saistītu jautājumu tiek sadzirdēts, pamanīts un saprasts publiskajā telpā. Sabiedrisko attiecību vadītāja galvenie uzdevumi ir:

 • LSA tēla un reputācijas veidošana publiskajā telpā;
 • LSA mājaslapas un sociālo tīklu profilu uzturēšana un pilnveide;
 • Reklāmas un pašreklāmas aktivitāšu veikšana;
 • Nozares tendenču un informācijas vajadzību analīze darbam ar LSA mērķauditorijām;
 • Mediju attiecību veidošana un uzturēšana, informācijas plūsmas koordinēšana un publicitātes materiālu sagatavošana.

LSA BIROJA VADĪTĀJA mērķis ir rūpēties par LSA dokumentu pieejamību un apriti, uzturot kārtībā lietvedību, lai nodrošinātu sekmīgu organizācijas darbību. Viens no pašiem svarīgākajiem uzdevumiem ir arī domes un valdes sēžu protokolu izveidošana. Biroja vadītāja pienākumos ietilpst:

 • Atlasīt, analizēt un sagatavot organizācijas darbam nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz lietvedību;
 • Organizēt LSA domes sēdes un kongresu, saskaņot plānoto darba kārtību ar LSA biedriem, izsūtīt biroja administratora sagatavotos domes sēžu un kongresa dokumentu LSA biedriem.

Lai palīdzētu ietekmēt un uzlabotu Latvijas Studentu apvienības darbību LSA darbojas padomnieki:

Skip to content