Pārstāvniecības

Pārstāvniecības

AIP ir ir institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti. AIP sastāvā ir deleģēts LSA pārstāvis, kas šobrīd ir Justīne Širina (justine.sirina@lsa.lv).

Kredītu piešķiršanas komisija ir IZM veidota komisija, kas izskata pieprasījumus kredītu piešķiršanai Latvijas studentiem studijām ārvalstīs. Pārstāve – Baiba Puisīte (baiba.puisite@lsa.lv).

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisija ir komisija piecu cilvēki sastāvā, kas izskata pretendentu pieteikumus stipendijām vasaras skolām un studijām ārvalstīs.
Pārstāve – Katrīna Sproģe (katrina.sproge@lsa.lv).

Darba grupa koordinē Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī. Iesaista jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā. Sagatavo rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem.
Pārstāve – Liene Vaivode (liene.vaivode@lsa.lv).

Kustības mērķis ir nodrošināt izglītības pamatvajadzības ikvienam.
Pārstāvis – Ilze Lisovska (ilze.lisovska@lsa.lv).

Komiteja ir atbildīga par ERASMUS+ finansējuma pārdali augstākās izglītības iestādēm. Pārstāve – Katrīna Sproģe (katrina.sproge@lsa.lv).

Komisijas mērķis ir vērtēt kredīta dzēšanas iespējamību valsts vai pašvaldību institūcijās nodarbinātajiem.
Pārstāve – Baiba Puisīte (baiba.puisite@lsa.lv).

Sabiedriskā konsultatīvā padome ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā. Pārstāvis – Kirils Solovjovs (kirils.solovjovs@lsa.lv).

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ir Eiropas sociālā fonda projekts, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšana.
Pārstāvis – Mārtiņš Danefelds.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās no studentu skata punkta,attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.
Pārstāve – Laura Dreijere (lauradreijere@gmail.com).
Vietniece – Anda Barkāne.

Padomei uzdots pārraudzīt informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju jaunveides procesā, t. sk. īstenojot 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projektus, un sniegt atzinumus par konceptuāliem un stratēģiskiem pedagogu izglītības sistēmas attīstības jautājumiem.
Pārstāve – Renāte Kozule.
Vietniece – Anna Holberga.