Latvijas studentu apvienība

Pārstāvniecības

Pārstāvniecības

AIP ir ir institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti. AIP sastāvā ir deleģēts LSA pārstāvis, kas šobrīd ir Katrīna Sproģe (katrina.sproge@lsa.lv).

Kredītu piešķiršanas komisija ir IZM veidota komisija, kas izskata pieprasījumus kredītu piešķiršanai Latvijas studentiem studijām ārvalstīs. Pārstāve – Ilze Lisovska.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisiju veido pieci locekļi, kas izskata pretendentu pieteikumus stipendijām vasaras skolām un studijām ārvalstīs. Pārstāvis – Rūdolfs Aleksandrs Strods (rudolfs.strods@lsa.lv).

Kustības mērķis ir nodrošināt izglītības pamatvajadzības ikvienam. Pasaulē globālais rīcības plāns “Izglītība visiem” koncentrē savu darbību uz dzimumu, sociālās un etniskās vienlīdzības ievēršanu izglītības iegūšanas procesos.

Pārstāvis – Elīza Dāldere.

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ir Eiropas sociālā fonda projekts, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšana.
Pārstāvis – Mārtiņš Danefelds.

Padomei uzdots pārraudzīt informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju jaunveides procesā un sniegt atzinumus par konceptuāliem un stratēģiskiem pedagogu izglītības sistēmas attīstības jautājumiem.
Pārstāve – Anna Holberga.
Vietniece – Renāte Kozule.

Padomei noteiktie uzdevumi ir apstiprināt studiju kvalitātes komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku, apstiprināt studiju kvalitātes komisijas nolikumu un apstiprināt apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku.
Pārstāvis – Rūdolfs Strods (rudolfs.strods@lsa.lv)

Darba grupa izstrādās un īstenos Finanšu pratības stratēģiju nākamajiem septiņiem gadiem. LSA deleģētajam pārstāvim ir pienākums piedalīties FKTK darba grupas sēdēs, kurās tiks apskatīti LSA kompetences jautājumi – tie, kas skar jauniešu finanšu pratību. Šīs darba grupas darbs turpināsies līdz stratēģijas darbības beigām – 2027. gadam.

Pārstāve – Elīza Dāldere (eliza.daldere@lsa.lv).

Skip to content