Latvijas studentu apvienība

Partneri

pilnkrasu_rgb_1-37_v_LV

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. Kā ministrijas stratēģiskais partneris un studējošo viedokļa pārstāvis LSA piedalās darba grupās par augstākās izglītības reformām, studiju virzienu vērtēšanu, Boloņas procesa ieviešanu, doktorantūrā studējošo stipendijām, augstākās izglītības un darba tirgus pieprasījuma sasaistes stiprināšanu u.c.

ESU-logo_transparent

Eiropas Studentu apvienība (ESU)

ESU apvieno 45 nacionālās Studentu apvienības no 40 Eiropas kontinenta valstīm. ESU pārstāv studentus, aizstāv viņu tiesības un intereses izglītības, ekonomiskas un kultūras jomā, veido studentu politiku Eiropas līmenī, sadarbībā ar Eiropas līmeņa izglītības politikas veidotājiem. LSA ir ESU biedrs ar 2 mandātiem biedru sapulcē, kas notiek divas reizes gadā. LSA ir ESU biedrs kopš 1998.gada.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

IKVD ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu izglītībā un novērst pārkāpumus, analizēt izglītības iestāžu darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus izglītības pilnveidei, sniegt konsultācijas u.c. Ņemot vērā IKVD kompetences, LSA ir iespēja ziņot par novērotajiem Augstskolu likuma pārkāpumiem augstākās izglītības iestādēs, ierosinot IKVD veikt inspekciju novērst pārkāpumus.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

LIZDA kā neatkarīga sabiedriskā organizācija ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno 36000 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, studējošo un pensionāru, kas apvienoti 1362 arodorganizācijās, ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai, iestājoties par darba apstākļu uzlabošanu, izglītības un zinātnes attīstību. Sadarbojoties ar LIZDA, LSA izzina viedokļus un vienojas par valstiska līmeņa izglītības pamatnosacījumus skarošiem jautājumiem.

Ziemeļvalstu studentu apvienību tīkls (NOM)

NOM ir viens no neformāli izveidotiem ESU biedru apvienību reģionālajiem tīkliem, kura sastāvā ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Īslandes, Zviedrijas, Somijas nacionālās studentu apvienības. NOM mērķis ir veicināt sadarbību Ziemeļvalstu starpā izglītības, studentu mobilitātes u.c. jomās, kā arī pārstāvēt līdzīgu pozīciju ESU sapulcēs. Divas reizes gadā NOM pārstāvji tiekas sapulcē par iepriekš noteiktu tematiku. LSA ir NOM sastāvā kopš 2006. gadā.

LSA-LDDK

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

LDDK pārstāv darba devēju intereses – 58 valsts tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, apvienojot vairāk nekā 5000 uzņēmumus. Ar LDDK LSA sadarbojas jautājumos, kas saistās ar augstākā izglītības saskari ar darba tirgus aktualitātēm (prakses vietas augstskolās, absolventu profesionālā sagatavotība u.c.), kā arī augstākās izglītības sasaistes ar darba tirgus prasībām veicināšanā.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA)

Biedrība, kuras mērķi ir pārstāvēt Latvijas doktorantus un jaunos zinātniekus valsts zinātnes politikas plānošanas procesā, sniegt konsultācijas par doktorantūras studijām, veicināt dažādu zinātņu nozaru doktorantu un jauno pētnieku savstarpējo saziņu, kā arī popularizēt zinātnisko darbību kopumā. Sadarbībā ar apvienību LSA organizē kopīgus pieredzes apmaiņas un studentus izglītojošus seminārus, vienojas jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

Rektoru padome (RP)

Lai koordinētu sadarbību un organizētu nepieciešamos kopējos pasākumus starp augstskolām, Latvijā darbojas augstskolu koleģiāla konsultatīva institūcija – Rektoru padome, kurā ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori. Ar Rektoru padomi LSA sadarbojas, veicinot viedokļu apmaiņu ar augstskolu vadītājiem jautājumos, kas skar augstākās izglītības telpas attīstību, augstākās izglītības finansējumu un kvalitāti, studentu tiesībām un pārstāvniecību u.c.

Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA)

LJĀA uzdevums ir nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību, kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās, veicināt jauno ārstu profesionālo zināšanu pilnveidošanu un sniegt vispusīgu palīdzību jauno ārstu problēmu risināšanā.

Baltijas valstu studentu apvienību tīkls (BOM)

BOM (Baltic Organizational Meeting) ir Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību koleģiāla institūcija, kas sanāk kopā reizi gadā un lemj par jautājumiem, kas svarīgi tieši Baltijas valstu augstākās izglītības sektorā. Pirmais līgums par BOM izveidi parakstīts 1999. gadā starp LSA un Lietuvas Studentu apvienību, 2003. gadā pievienojusies arī Igaunijas Studentu apvienība.

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

AIC uzdevumi ietver diplomatzīšanu – gan ārvalstu diplomu atzīšanu, gan iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu –, darbību kā Latvijas nacionālais koordinācijas punkts nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanai Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Viens no AIC departamentiem ir Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra, kuras kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

VIAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Pārstāvniecības uzdevumi ir skaidrot, kā ES politika ietekmē Latvijas iedzīvotājus; sniegt informāciju par ES Latvijas valdībai un citām iestādēm, kā arī citiem interesentiem; sniegt Latvijas presei un medijiem informāciju par ES politikas attīstības tendencēm; uzrunāt Latviju Eiropas Komisijas vārdā, kā arī ziņot Eiropas Komisijai Briselē par svarīgām politiskajām, ekonomikas un sociālajām tendencēm Latvijā.

Skip to content