Latvijas studentu apvienība

Par mums

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir nostiprināta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.

Latvijas Studentu apvienības ilggadējs un nemainīgs sauklis ir "Studentu lieta - taisna un cieta!"

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, studējošo pārstāvniecībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir biedrība, kas vienuviet pulcē tās biedrus – studējošo pašpārvaldes. 

Latvijas Studentu apvienības uzdevumi

IESAISTE POLITIKAS VEIDOŠANAS PROCESOS

LSA sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem, veic regulāru komunikāciju ar Izglītības un Zinātnes ministriju, kā ari citām nozaru ministrijām, pārstāv studējošo viedokli Saeimas komisiju un Ministru kabineta sēdēs.

PĀRSTĀVJU
DELEĢĒŠANA

LSA izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, Izglītības un Zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas Kredītu piešķiršanas komisija, u.c.

STARPTAUTISKA PĀRSTĀVNIECĪBA

LSA ir Eiropas Studentu apvienības biedrus, kā arī aktīvs pārstāvis Ziemeļvalstu studējošo apvienību sadarbības tīklā (Nordic organizational meeting) un Baltijas valstu studējošo apvienību sadarbības tīklā (Baltic organizational meeting).

CITI
JAUTĀJUMI

Kompetences ietvaros risina citus ar studējošo pārstāvību saistītus jautājumus, iesaistās studējošo pašpārvalžu problēmu risināšanā un konsultē gan nozares organizācijas, gan politikas veidotājus par studējošajiem svarīgām tēmām. 

Tomēr nepieciešams piebilst, ka ikdienā veicamie LSA uzdevumi ir daudz plašāki. Ikvienam studējošajam ir iespējams atrast sev tīkamo darbības sfēru, vienalga vai tā būtu akadēmiskā dimensija, sociālā dimensija, iekšējās kapacitātes celšana, projektu organizēšana, u.t.t.

Ja vēlies iesaistīties Latvijas Studentu apvienības darbībā, bet nezini kā - sazinies ar kādu no valdes locekļiem!

Par struktūru

LSA ir biedrība, kuras biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Studējošo pašpārvaldes nodrošina biedrības darbību, pārstāvot savas augstskolu studentu intereses demokrātiskās LSA lēmējinstitūcijās – kongresā un domē. Studējošo pašpārvaldes ievēl organizācijas izpildinstitūciju – LSA valdi.

rakstu bildes kong

KONGRESS

Kongress ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas pulcējas ne retāk kā reizi gadā. Kongress sastāv no studējošo pašpārvalžu deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegāti uz gadu ievēl LSA prezidentu, apstiprina organizācijas budžetu un izvirza darbības vadlīnijas nākamajam gadam. Kongress tradicionāli notiek martā.

rakstu bildes

DOME

Dome ir biedrības lēmējinstitūcija, kurā pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – domnieki. Dome lemj par LSA pozīcijām jautājumos, kas skar studējošo intereses, pārrauga LSA valdes darbu un ievēl LSA valdes locekļus. Domnieku pienākumos ietilpst arī aktīva iesaiste lēmumprojektu apspriešanā laikā starp domes sēdēm.

DSC02739

VALDE

Valde ir biedrības izpildinstitūcija jeb LSA „darītāji”, kas tiek ievēlēti uz vienu gadu. Būtiski lēmumi par LSA ikdienas darbību tiek pieņemti ar valdes balsojumu. Valde tiek ievēlēta uz vienu gadu un katram valdes loceklim ir savs pienākumu kopums. Valdes vēlēšanas notiek nākamajā domes sēdē pēc kārtējā kongresa.

BIROJA DARBINIEKI

Biroja darbinieki ir Valdes pieņemtas personas, kas veic ikdienas darbus organizācijā, piemēram, sagatavo protokolus, veic finanšu plūsmas pārraudzību, sagatavo preses relīzes un rūpējas par organizācijas ārējo tēlu. Šie cilvēki nereti paliek ēnas pusē, tomēr bez šiem cilvēkiem organizācija nespētu pilnvērtīgi funkcionēt.

Lai palīdzētu ietekmēt un uzlabotu Latvijas Studentu apvienības darbību LSA darbojas gan padomnieki, gan palīgi. Katram valdes loceklim ir iespējams izvelēties sev palīgus. Šīm personām parasti tiek uzticēts koordinēt konkrētus jautājumus, tomēr nereti palīgi iesaistās arī organizācijas ikdienas darbībā, piemēram, valdes sēdēs, darba grupās, u.tml.

Ja vēlies kļūt par palīgu kādam valdes loceklim - sazinies ar attiecīgā virziena vadītāju!

Kā es varu iesaistīties?

  • Nāc uz LSA virzienu darba grupām! Katrā no tām tiek skatīti atšķirīgi jautājumi – ar tiem vari iepazīties LSA kalendārā.
  • Kļūsti par valdes locekļa palīgu un iesaisties dažādu problēmjautājumu risināšanā jau no saknes.
  • Ja nevēlies iesaistīties kādā konkrētā virzienā, tev vienmēr ir iespēja kļūt par daļu no kāda LSA projekta organizatoru komandas.
  • Kļūsti par LSA domnieku – savas augstskolas studentu interešu pārstāvi LSA domē. Par domnieku tevi var izvirzīt tikai tavas augstskolas studējošo pašpārvalde.
  • Kandidē vēlēšanās un kļūsti par LSA valdes locekli! Lai nokļūtu valdē, tev jābūt pārliecinātam par savām spējām un vēlmi darboties studentijas labā. Protams, ir vajadzīgs arī LSA domes atbalsts un studējošo pašpārvaldes izvirzījums, taču tu jau zini, ka nekas nav neiespējams, vai ne?
  • Kļūsti par LSA Prezidentu, pierādot Kongresa dalībniekiem, ka tieši tu spēj vadīt lielāko Latvijas studentu organizāciju. Tev tas ir pa spēkam!

Pārstāvniecības

Latvijas Studentu apvienība regulāri tiek iekļauta dažādās padomēs un komisijās, lai paustu un aizstāvētu studējošo viedokli. 

AIP ir ir institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti.

AIP sastāvā ir deleģēts LSA pārstāvis, kas šobrīd ir Justīne Širina (justine.sirina@lsa.lv).

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisiju veido pieci locekļi, kas izskata pretendentu pieteikumus stipendijām vasaras skolām un studijām ārvalstīs.

Pārstāvis -  Rūdolfs Aleksandrs Strods (rudolfs.strods@lsa.lv).

Kustības mērķis ir nodrošināt izglītības pamatvajadzības ikvienam. Pasaulē globālais rīcības plāns “Izglītība visiem” koncentrē savu darbību uz dzimumu, sociālās un etniskās vienlīdzības ievēršanu izglītības iegūšanas procesos.

Pārstāve – Līva Vaivade (liva.vaivade@lsa.lv)

Padomei uzdots pārraudzīt informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju jaunveides procesā un sniegt atzinumus par konceptuāliem un stratēģiskiem pedagogu izglītības sistēmas attīstības jautājumiem.
Pārstāvis – Egons Rebainis.
Vietniece – Ieva Kūla-Zīle.

Padomei noteiktie uzdevumi ir apstiprināt studiju kvalitātes komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku, apstiprināt studiju kvalitātes komisijas nolikumu un apstiprināt apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku.
Pārstāve – Liene Levada (liene.levada@lsa.lv).

Darba grupa izstrādās un īstenos Finanšu pratības stratēģiju nākamajiem septiņiem gadiem. LSA deleģētajam pārstāvim ir pienākums piedalīties FKTK darba grupas sēdēs, kurās tiks apskatīti LSA kompetences jautājumi – tie, kas skar jauniešu finanšu pratību. Šīs darba grupas darbs turpināsies līdz stratēģijas darbības beigām – 2027. gadam.

Pārstāve – Elīza Dāldere (eliza.daldere@lsa.lv)

Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju veido 8 komisijas locekļi, kuri kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu alternatīvajā dienestā, darbojoties atbilstoši savai un pārstāvētās institūcijas kompetencei un sekojot līdzi iesaucamo tiesību un tiesisko interešu ievērošanai.

Pārstāve - Liene Levada (liene.levada@lsa.lv).

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomes izstrādātajiem lēmumiem ir ieteicošs raksturs.

Pārstāvis -  Rūdolfs Aleksandrs Strods (rudolfs.strods@lsa.lv).

Partneri

Izglītības un Zinātnes ministrija (IZM)

IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. Kā ministrijas stratēģiskais partneris un studējošo viedokļa pārstāvis LSA piedalās darba grupās par augstākās izglītības reformām, studiju virzienu vērtēšanu, Boloņas procesa ieviešanu, doktorantūrā studējošo stipendijām, augstākās izglītības un darba tirgus pieprasījuma sasaistes stiprināšanu u.c.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

IKVD ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu izglītībā un novērst pārkāpumus, analizēt izglītības iestāžu darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus izglītības pilnveidei, sniegt konsultācijas u.c. Ņemot vērā IKVD kompetences, LSA ir iespēja ziņot par novērotajiem Augstskolu likuma pārkāpumiem augstākās izglītības iestādēs, ierosinot IKVD veikt inspekciju novērst pārkāpumus.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

LIZDA kā neatkarīga sabiedriskā organizācija ir lielākā Latvijas arodbiedrība. LIZDA apvieno 36000 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo, studējošo un pensionāru, kas apvienoti 1362 arodorganizācijās, ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai, iestājoties par darba apstākļu uzlabošanu, izglītības un zinātnes attīstību. Sadarbojoties ar LIZDA, LSA izzina viedokļus un vienojas par valstiska līmeņa izglītības pamatnosacījumus skarošiem jautājumiem.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

LDDK pārstāv darba devēju intereses – 58 valsts tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, apvienojot vairāk nekā 5000 uzņēmumus. Ar LDDK LSA sadarbojas jautājumos, kas saistās ar augstākā izglītības saskari ar darba tirgus aktualitātēm (prakses vietas augstskolās, absolventu profesionālā sagatavotība u.c.), kā arī augstākās izglītības sasaistes ar darba tirgus prasībām veicināšanā.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA)

Biedrība, kuras mērķi ir pārstāvēt Latvijas doktorantus un jaunos zinātniekus valsts zinātnes politikas plānošanas procesā, sniegt konsultācijas par doktorantūras studijām, veicināt dažādu zinātņu nozaru doktorantu un jauno pētnieku savstarpējo saziņu, kā arī popularizēt zinātnisko darbību kopumā. Sadarbībā ar apvienību LSA organizē kopīgus pieredzes apmaiņas un studentus izglītojošus seminārus, vienojas jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

Rektoru padome (RP)

Lai koordinētu sadarbību un organizētu nepieciešamos kopējos pasākumus starp augstskolām, Latvijā darbojas augstskolu koleģiāla konsultatīva institūcija – Rektoru padome, kurā ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori. Ar Rektoru padomi LSA sadarbojas, veicinot viedokļu apmaiņu ar augstskolu vadītājiem jautājumos, kas skar augstākās izglītības telpas attīstību, augstākās izglītības finansējumu un kvalitāti, studentu tiesībām un pārstāvniecību u.c.

Latvijas Jauno ārstu asociācija (LJĀA)

LJĀA uzdevums ir nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību, kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās, veicināt jauno ārstu profesionālo zināšanu pilnveidošanu un sniegt vispusīgu palīdzību jauno ārstu problēmu risināšanā.

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

AIC uzdevumi ietver diplomatzīšanu – gan ārvalstu diplomu atzīšanu, gan iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu –, darbību kā Latvijas nacionālais koordinācijas punkts nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanai Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Viens no AIC departamentiem ir Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra, kuras kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

VIAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Pārstāvniecības uzdevumi ir skaidrot, kā ES politika ietekmē Latvijas iedzīvotājus; sniegt informāciju par ES Latvijas valdībai un citām iestādēm, kā arī citiem interesentiem; sniegt Latvijas presei un medijiem informāciju par ES politikas attīstības tendencēm; uzrunāt Latviju Eiropas Komisijas vārdā, kā arī ziņot Eiropas Komisijai Briselē par svarīgām politiskajām, ekonomikas un sociālajām tendencēm Latvijā.

Eiropas Studentu apvienība (ESU)

ESU apvieno 45 nacionālās Studentu apvienības no 40 Eiropas kontinenta valstīm. ESU pārstāv studentus, aizstāv viņu tiesības un intereses izglītības, ekonomiskas un kultūras jomā, veido studentu politiku Eiropas līmenī, sadarbībā ar Eiropas līmeņa izglītības politikas veidotājiem. LSA ir ESU biedrs ar 2 mandātiem biedru sapulcē, kas notiek divas reizes gadā. LSA ir ESU biedrs kopš 1998.gada.

Ziemeļvalstu studentu apvienību tīkls (NOM)

NOM ir viens no neformāli izveidotiem ESU biedru apvienību reģionālajiem tīkliem, kura sastāvā ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Īslandes, Zviedrijas, Somijas nacionālās studentu apvienības. NOM mērķis ir veicināt sadarbību Ziemeļvalstu starpā izglītības, studentu mobilitātes u.c. jomās, kā arī pārstāvēt līdzīgu pozīciju ESU sapulcēs. Divas reizes gadā NOM pārstāvji tiekas sapulcē par iepriekš noteiktu tematiku. LSA ir NOM sastāvā kopš 2006. gadā.

Baltijas valstu studentu apvienību tīkls (BOM)

BOM (Baltic Organizational Meeting) ir Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību koleģiāla institūcija, kas sanāk kopā reizi gadā un lemj par jautājumiem, kas svarīgi tieši Baltijas valstu augstākās izglītības sektorā. Pirmais līgums par BOM izveidi parakstīts 1999. gadā starp LSA un Lietuvas Studentu apvienību, 2003. gadā pievienojusies arī Igaunijas Studentu apvienība.

Skip to content