Latvijas studentu apvienība

Pašpārvalžu un LSA darbība ārkārtējās situācijas apstākļos

Ņemot vērā to, ka kopš 12. marta valstī ir stājies spēkā ārkārtējās situācijas stāvoklis un Ministru kabinets (MK) gan 12. martā, gan 14. martā ir noteicis virkni drošības pasākumu un ierobežojumu, publicējam rekomendācijas turpmākai studējošo pašpārvalžu darbības organizēšanai laikā, kamēr valstī ir noteikta ārkārtas situācija, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar radušos situāciju.

Katrs ir atbildīgs par savu un līdzatbildīgs par apkārtējo cilvēku drošību un veselību. Ne šis ārkārtas stāvoklis, ne pašizolācija nav no gaisa nokritusi brīvdiena. Sabiedriskā izolācija un distancēšanās ir jāuztver nopietni, nav vēlama laiska uzturēšanās publiskajā telpā bez būtiska pamatojuma un nepieciešamības. Sporta zāles, skaistumkopšanas saloni, muzeji, kinoteātri, bāri, “svētdienas branči”, ballītes, ģimenes viesības – šīs un citas lietas, kas ir piepildījušas mūsu ierasto ikdienu, ir jāaizstāj ar citām aktivitātēm, kas rada mazāku risku mūsu pašu, tuvinieku un apkārtējo veselībai.

Aicinām saglabāt vēsu prātu un sekot līdzi atbildīgo iestāžu norādījumiem!

Seko līdzi informācijai oficiālajās valsts iestāžu mājaslapās un sabiedriskajos medijos. Šeit atradīsi visu aktuālo informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra: https://arkartassituacija.gov.lv/

Valdības aktualitātes un preses brīfingu video ieraksti: https://www.mk.gov.lv/lv/content/covid-19-aktualitates

Oficiālo iestāžu sociālajos tīklos –
Veselības ministrija (facebook.com/VeselibasMinistrija/, twitter.com/veselibasmin),
Slimību profilakses un kontroles centrs (twitter.com/SPKCentrs, facebook.com/SPKCentrs).

Saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103, ierobežojumi būs spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim, tomēr pastāv iespēja, ka ārkārtas stāvokļa ilgums var tikt pagarināts vai saīsināts.

Jā, gadījumos, kad netiek ievēroti MK rīkojumā noteiktie pasākumi, var tikt piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

MK rīkojuma Nr. 103. 1.1. punkts nosaka jaunus ierobežojumus, tostarp 4.5. punkts paredz līdz 14. aprīlim atcelt un aizliegt visas sapulces saskaņā ar likumu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”.

Atbilstoši likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” noteiktajam, šie jautājumi attiecas arī uz biedrību organizētām iekšējām sapulcēm, tātad – kopsapulcēm, valdes sēdēm, darba grupām u.tml. Šāda aizlieguma leģitīmais mērķis ir ierobežot cilvēku plūsmu un to kontaktu, lai tādā veidā ierobežotu COVID-19 izplatību. Līdz ar to jebkādas klātienes sēdes šobrīd ir aizliegtas, un vienīgā alternatīva šo sēžu norisei ir tiešsaistē (izmantojot videokonferences, konferenču zvanus vai aptaujas kārtībā (piemēram, elektronisko balsojumu formātā)) organizēta darbība, nesasaucot klātienes sēdes.

Slēgtu sēžu rīkošana gan nav aizliegta, tomēr LSA to stingri rekomendē nedarīt – arī ārkārtējai situācijai nevajadzētu kļūt par iemeslu nesekot labas pārvaldības principam, mazināt SP darbības caurskatāmību un studējošo tiesības iesaistīties SP darbībā.

Teorētiski jā, tomēr tas ir pretrunā labas pārvaldības principiem, jo ierobežojošās normas mērķis ir atļaut tikai privātas personiskas sanākšanas un visas sabiedriskās sapulces aizliegt. Līdz ar to, lai gan vadības sēdē piedalās ierobežots personu loks, labas pārvaldības principa ievērošanas nolūkos tās visas ir ierobežojamas

Sasaucot un organizējot sēdes, joprojām jāievēro visi ārējie (Biedrību nodibinājumu likums, Augstskolu likums u.tml.) un iekšējie (Statūti, Nolikumi, Satversmes, Kārtības ruļļi u.tml.) normatīvie akti, tostarp, balsojumos un to organizēšanā. Vienīgās izmaiņas ir klātienes sēdes pārcelšana uz tiešsaistes vidi. Tāpat ir jānodrošina visu ierobežojumu ievērošana (kā aizklātie balsojumi par personām u.c.).

Organizējot aizklātu balsojumu, ir jāievēro tie paši principi, kas klātienes sēdē. Šobrīd mūsu rīcībā nav informācijas par to, kā tiešsaistē iespējams rīkot balsojumus, ievērojot visus spēkā esošos normatīvos aktus, tomēr meklēsim risinājumus un ar labo praksi dalīsimies.

Pirmkārt, jāievēro viss normatīvajos aktos noteiktais, tostarp, tiesības, pienākumi, kārtības, kādā tiek organizēti balsojumi, ierobežojumi u.tml.

Otrkārt, ievērot labas pārvaldības principu, tai skaitā, izvēloties tiešsaistes darba formu, laikus, termiņus balsojumiem u.tml.

Treškārt, turpināt nodrošināt darbību caurskatāmību un studējošo informēšanu par savu darbu, iespēju robežās nodrošinot arī studējošajiem iespēju piedalīties pašpārvaldes darbā attālināti, paust savu viedokli un realizēt savas tiesības.

Jā, tas ir iespējams, taču jāņem vērā, ka pašpārvaldēm vajadzētu darboties saskaņā ar labas pārvaldības principu. Vēl jo vairāk, Augstskolu likums nosaka ikviena studējošā tiesības iesaistīties pašpārvaldes darbā. Tāpēc visas AII SP ir aicinātas izpildvarai pēc iespējas deleģēt tehniskus jautājumus vai iespēju lemt ārkārtas gadījumos (piemēram, kad atbildes ir jāsniedz 24h laikā). Taču nav ieteicams deleģēt izpildvarai visas lēmējvaras pilnvaras, ja pastāv iespēja citos veidos īstenot lēmējvaras darbību (piemēram, sasaukt sēdes tiešsaistē)

Šobrīd ir pieejami dažādi digitālie risinājumi, un katra SP var izsvērt tai piemērotākos. Kā dažus piemērus varam minēt grupas zvanus Messenger, Whatsapp, Hangouts, Zoom, Skype, Viber u.c. Izvērtējiet katra rīka sniegto funkcionalitāti, un ņemiet vērā, ka pieejamas arī citas programmas un platformas, kur organizēt darbu.

Piemērus skati: https://shanebarker.com/blog/web-conferencing-and-online-meeting-tools/

Arī rīkojot elektronisku balsojumu, katrai AII SP ir jāievēro savi iekšējie normatīvie akti, piemērojot regulējumu, kas ir atbilstošs klātienes balsojumu organizēšanai. Proti, elektroniskais balsojums (aptaujas kārtībā) tiek nodrošināts tieši tāpat kā balsojums klātienē.

Balsošanas kārtībai elektroniskajā vidē ir jābūt skaidri saprotamai – izskatāmais jautājums, jautājumu uzdošanas kārtība, iespējas paust savu viedokli, papildus skaidrojumu vai dokumentu nepieciešamība u.c. Iesakām balsojumiem noteikt termiņu (pārdomājot termiņa garumu, ievērojot to, lai ikvienam būtu tehniska iespēja šajā balsojuma piedalīties, tajā pašā laikā ievērojot arī jautājuma nozīmīgumu un steidzamību), lai nodrošinātu skaidru darbību kārtību, kādā jautājums tiek risināts un kādā tiek sagaidīts personas viedoklis (atgādinām, ka personai ir tiesības paust savu viedokli balsojot gan par; gan pret; kā arī atturēties vai savu nostāju paust, nepiedaloties balsojumā). Arī šādos balsojumos, lai lēmums būtu pieņemts, ir jāņem vērā nepieciešamais balsu skaits (vismaz ½ vai ⅔ atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem).

Visi jautājumi tiek fiksēti protokolā tieši tāpat kā klātienes sēdēs – atspoguļojot laiku, termiņu, izskatīto darba kārtību vai punktu, balsojumu un pieņemto lēmumu u.tml.

Nē, visi pasākumi, kas ir izziņoti vai bija plānoti laikā līdz 14. aprīlim ir jāatceļ vai jāpārceļ. Aicinām ņemt vērā to, ka ārkārtas situācija un ierobežojumi var tikt pagarināti, ja situācija valstī un Eiropā neuzlabosies.

Visiem. Neatkarīgi no apmeklētāju skaita, ir aizliegts rīkot visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.

Aizliegums nosaka, ka ir jāierobežo pat neorganizēta cilvēku pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās, ja tur atrodas vairāk nekā 50 cilvēki vienlaikus. Tāpat ir noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00. Privātus pasākumus drīkst organizēt,  tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt šādu pasākumu un pulcēšanos nepieciešamību.

Aicinām nekavējoties nodot tālāk informāciju studentiem, kas šobrīd atrodas ārvalstīs, ka sākot ar 17. martu (naktī no pirmdienas uz otrdienu) tiks slēgti visi starptautiskie sabiedriskie pasažieru pārvadājumi (lidostas, ostas, autoostas, dzelzceļš). Vēršam uzmanību, ka pārvietošanās ierobežojumi tiek strauji noteikti visā Eiropā, tāpēc sekojiet līdzi aktuālajai informācijai Latvijā un citās valstīs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties un pārliecinieties, ka atbildīgās amatpersonas jūsu AII ir informējušas studējošos par šodienas lēmumiem. Pārliecinieties, ka augstskola ir apzinājusi savus Erasmus+ studentus-mobilitātes dalībniekus, kuri šobrīd atrodas ārvalstīs, informējot par atgriešanās ierobežojumiem, kā arī iespējām to izdarīt!

Sīkāku informāciju par jautājumiem, kas skar augstskolas iekšējo vidi, studiju procesu un tālāko mācību gaitu meklē savas augstskolas vai koledžas mājaslapā, iekšējās informācijas sistēmā, lūdz savas studiju programmas direktoram vai augstskolas administrācijai. Tāpat neskaidrību gadījumā, droši vērsies pie savas studējošo pašpārvaldes. Tās kontaktinformāciju atradīsi LSA mājaslapas sadaļā  “Pašpārvaldes” vai savas izglītības iestādes mājaslapā.

LSA DARBĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Ņemot vērā augstāk minēto, LSA līdz ārkārtas situācijas beigām pāriet uz darbu attālinātā veidā. Visas iepriekš izsludinātās sēdes un darba grupas notiks tiešsaistes vidē, izmantojot Hangout vai citu platformu. Sīkāka informāciju par katru no sēdēm tiks izsūtīta atsevišķi e-pastos! Ja ir kādas neskaidrības vai jautājumi, sazinies ar mums: https://www.lsa.lv/kontakti/!

Saglabājam mieru, pielāgojamies darbam jaunajos apstākļos un sargājam veselību!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content