Latvijas studentu apvienība

Pieņemts LSA darbības plāns šim gadam

Šī gada 27. jūnijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kuras laikā tika apstiprināta LSA Vadlīniju 2016. – 2021. gadam Ieviešanas stratēģija, kā arī tika prezentēts LSA šī gada darbības plāns. Gada plāns, LSA Valdei sadarbojoties ar domniekiem un aktīvistiem, tika sastādīts LSA stratēģiskajā seminārā, kas norisinājās maija sākumā.

LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģija ir dokuments, kurā tiek atspoguļoti LSA sasniedzamie mērķi un indikatori LSA Vadlīniju īstenošanai. Gada plāns tika veidots, balstoties uz LSA Vadlīnijām 2016.-2021. gadam, izvirzot šī gada galvenās darbības prioritātes. LSA Vadlīnijas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas skaidro LSA darbības virzienus. Vadlīnijas veidotas saskaņā ar LSA Statūtos norādīto organizācijas mērķi.

Ar vizualizētu LSA gada plānu var iepazīties šeit.

Starptautiskās dimensijas šī gada darba plānā plānots strādāt pie ārvalstu studentu vīzu saņemšanas kārtības, jo atsevišķās augstākās izglītības iestādes iekasē naudu no ārzemju studentiem ne tikai par reģistrēšanos studijām Latvijā, kā arī pie izmaiņām Valodu likumā, lai akadēmiskā un zinātniskā grāda ieguvei nepieciešamos darbus būtu iespējams izstrādāt kādā no ES valodām, noslēguma darba izstrādātājam to saskaņojot ar darba vadītāju un komisiju, tādējādi pārliecinoties par spēju kvalitatīvi darbu vērtēt un vadīt. Vēl šajā gadā plānots izveidot nacionālo studentu apvienību informācijas bukletu, kurā apkopota visa svarīgākā informācija par citu valstu studentu pārstāvniecībām, kā arī iztulkot LSA mājaslapu, tādējādi izpildot visus priekšnosacījums ārvalstu studentu integrācijai. Lai tiktu nodrošināta mērķu sasniegšana, LSA turpinās paust Latvijas studējošo viedokli starptautiskā arēnā caur Eiropas Studentu apvienību un citiem sociālajiem partneriem.

Akadēmiskās dimensijas prioritātes šim gadam ir darbs pie Pasaules bankas pētījuma par augstskolu pārvaldību. LSA darbs būs nepieļaut, ka šī pētījuma rezultātā, ekspertu piedāvāto rekomendāciju dēļ, tiek mazinātas studējošo pašpārvalžu neatkarība un studējošo tiesības. Tāpat ir plānots strādāt pie “Studentu-ekspertu” tīkla, kura ietvaros plānots veidot video lekciju ciklu priekš studentiem, kuri tiek sūtīti uz akreditācijām kā eksperti, kā arī pie vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena jautājuma, kurā nepieciešams apzināt studentu viedokli un jāstrādā pie tā, lai panāktu studentiem un studiju kvalitātei draudzīgāko risinājumu. Šogad plānots strādāt arī pie pilnvērtīgas prakses ieviešanas, lai visās augstākās izglītības iestādes ir atrunāti prakses nolikumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un student-centrētas izglītības popularizēšanas, veicinot izglītības izpratni gan mācībspēku, gan studentu vidū. Darba plānos ietilps arīdzan darbs pie tā, lai arī mākslas studiju programmās būtu iespējams saņemt doktora grādu par praktiski izstrādātu, augstas kvalitātes mākslas darbu, kā tas šobrīd ir mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.

Starp Sociālās dimensijas darba plāniem šajā gadā ir turpināt iesākto darbu pie kreditēšanas sistēmas uzlabošanas, lai līdz 2017. gada septembrim tiktu panākts, ka studiju kredītu ar valsts galvojumu var paņemt tādā apjomā, kādā ir studiju maksa, un studējošā kredīta maksimālā summas palielinās. Tāpat plānots strādāt pie tā, lai, palielinot studiju bāzes izmaksas, tiek caurskatīta kārtība kā veidojas valsts budžeta stipendiju apjoms. Jācenšas panākt, ka stipendiju finansiālais apjoms pieaug līdz ar studiju bāzes izmaksu palielināšanu. Kā arī plānots darbs pie augstskolu studējošo pašpārvalžu izglītošanas un kapacitātes celšanas jautājumos, kas skar tieši sociālo dimensiju.

LSA darbu sarakstos ietilpst arī jautājumi, kas skar Augstskolu likuma grozījumus, valsts finansētās studiju vietas un finansējuma pieaugumu augstākajai izglītībai un zinātnei. LSA uzskata, ka augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana ir cieši saistīta ar investīcijām tajā.

Iekšējā virziena prioritāšu sarakstā ir apkopot visu informāciju par studējošo pašpārvalžu sasniegumiem akadēmiskajās un sociālajās jomās, kā arī pārskatīt LSA biedru naudas modeli un rast tam alternatīvas. Tāpat visa gada laikā tiks strādāts pie studējošo pašpārvalžu pārstāvniecības stiprināšanas un kapacitātes celšanas.

Neskaitot galvenos šī gada darbības uzdevumus, netiks aizmirsts arī par ikgadējiem LSA projektiem un semināriem – “Studentu Līderu forumu”, jauno pašpārvalžu aktīvistu semināru “Kam Rūp Students”, reflektantu informatīvo kampaņu “Augstskolu Anatomija”, kā arī LSA Gada balvu.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content