Latvijas studentu apvienība

Šogad plānots sākt vairāk nekā 600 studiju un studējošā kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu

Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 5. maijā tika izsludināti Studiju un zinātnes administrācijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojumu projekti, kas paredz par valsts budžeta līdzekļiem 161 982 eiro apmērā uzsākt studējošā kredīta dzēšanu 200 cilvēkiem, bet par 219 155 eiro – studiju kredīta dzēšanu 406 cilvēkiem.

Priekšlikums par kredītu dzēšanu iesniegts, lai nodrošinātu speciālistu piesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībā nozīmīgās un attiecīgajai jomai nepieciešamajās profesijās, kā arī lai novērstu speciālistu noplūdi no mazāk apmaksātajiem amatiem.

Sagatavojot priekšlikumus, ņemti vērā pašvaldību priekšlikumi par tajās strādājošiem speciālistiem. Veidojot sarakstu, ministrijas izvērtējušas un izanalizējušas informāciju no attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem, statistikas datiem, pētījumiem, ņemot vērā to, cik lielā mērā konkrētās profesijas pārstāvju skaits ir nepietiekošs valstī, kāda ir samaksa par darbu profesijā strādājošiem, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo zināšanu apjomu un citus faktorus un sniegusi savu viedokli, kas ir ietverts rīkojuma projektā:
1) Studiju kredītu dzēšana no valsts budžeta paredzēta 98 un studējošo kredītu dzēšana 36 izglītības jomā nodarbinātajiem speciālistiem – pedagogiem un citiem mācību iestādēs nodarbinātajiem, kā arī skolās strādājošiem diriģentiem, koncertmeistariem, horeogrāfiem un baletmeistariem.
2) Studiju kredītu dzēsīs 23 un studējošā kredītu 34 augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos nodarbinātajiem speciālistiem – lektoriem, metodiķiem, laborantiem, laboratoriju vadītājiem, inženieriem, tehniķiem, analītiķiem, datorsistēmu un datortīklu administratoriem, projektu vadītājiem, koordinatoriem un administratoriem, kā arī citiem augstākās izglītības iestādēs strādājošiem.
3) Sociālo iestāžu darbiniekiem dzēsīs 50 studiju kredītus un piecus studējošā kredītus.
4) Par valsts budžeta līdzekļiem dzēsīs arī 31 studiju un 20 studējošā kredītus kultūras jomā nodarbinātais – bibliotēku, muzeju un arhīvu darbinieki, aktieri, producenti un citi teātrī strādājošie, vokālisti, diriģenti, kora mākslinieki un citi mūzikas jomā strādājošie. Tāpat kredīta dzēšana paredzēta kultūras namu un centru vadītājiem, dažādu muzikālu kolektīvu vadītājiem, kultūras projektu vadītājiem, kultūras metodiķiem.
5) 24 studiju un 18 studējošā kredīti tiks dzēsti veselības aprūpes darbiniekiem. Medicīnas māsām, ārstiem, viņu palīgiem, vecmātēm, zobārstiem un feldšeriem kredītu primāri dzēsīs tiem, kuri strādā ārpus Rīgas un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus no valsts budžeta. Tāpat kredītu dzēsīs rezidentiem, kuriem ir noslēgta vienošanās ar pašvaldību vai ārstniecības iestādi, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Rīgas.
6) Studiju kredīta dzēšana paredzēta 165, bet studējošā kredīta dzēšana 81 valsts pārvaldē nodarbinātajam speciālistam – referentiem, konsultantiem, uzraugiem, speciālistiem, juristiem, izmeklētājiem, inženieriem, mežziņiem, vēsturniekiem, lietvežiem, arhivāriem, grāmatvežiem, psihologiem, apsargiem, finansistiem, pētniekiem, redaktoriem un citiem valsts pārvaldē strādājošiem.

2016. gadā tiks uzsākta arī studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 15 speciālistiem un studējošā kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 6 speciālistiem, kuri pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības atbilstoši iegūtajai izglītībai kļuvuši par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldību institūcijās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās, publiski privātās kapitālsabiedrībās vai privātās kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kādā no iepriekš minētajām Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgām profesijām.

Arī šogad Latvijas Studentu apvienība (LSA) aktīvi iesaistījās šo rīkojuma projektu izstrādāšanā un iesniedza vairākus priekšlikumus, kas visi tika ņemti vērā.

Profesiju saraksts un speciālistu skaits, kuriem var dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu, ik gadu var mainīties, tāpēc LSA aktīvi seko līdz šī jautājuma izskatīšanai un pieņemšanai. Šobrīd uz kredītu dzēšanu var pretendēt tikai tie, kuru profesijas ir pārstāvētas apstiprinātajā MK rīkojuma sarakstā, kā rezultātā var rasties gadījumi, kad kredīta ņēmējs saņem atteikumu. Šādos gadījumos LSA aicina atkārtoti pieteikties uz kredīta dzēšanas nepieciešamību citu gadu.

Sīkāka informācija par pieteikšanos studiju un/vai studējošā kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanai.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content