Latvijas studentu apvienība

Studējošajiem iespēja iesaistītes ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda pētniecības projektos

Izglītības un Zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz studējošiem saņemt atlīdzību, ja students ir nodarbināts projektā. Lai atbalstītu pētniecību, kas sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecībai un veicina zinātnisko institūciju un komersantu sadarbību, IZM ir izstrādājusi noteikumus, kas ļaus pētniecībai laikā no 2016. līdz 2023. gadam ieguldīt 76,5 miljonus eiro.

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pasākumam “Praktiskas ievirzes pētījumi” apstiprinātais kopējais finansējums ir 76,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 65 miljoni eiro, valsts budžeta līdzfinansējums gandrīz 1,9 miljoni eiro un plānotais privātais līdzfinansējums – vismaz 9,6 miljoni eiro.

Praktiskas ievirzes pētījumu atbalsta ietvaros tiks finansēti gan ar saimniecisku darbību nesaistīti, gan ar saimniecisku darbību saistīti projekti. Projektos varēs īstenot rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālās izstrādes, kā arī fundamentālos pētījumus. Pēdējiem ir noteikta kvota 20% no kopējā finansējuma, un tie tiks vērtēti atsevišķi no rūpnieciskajiem pētījumiem. Rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu gadījumā projektam jāpievieno atbilstošas nozares asociācijas atzinums par pētījuma nozīmīgumu nozares vai komersanta attīstībai.

Studējošajam ir tiesības saņemt atlīdzību par dalību projektā, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
• Zinātniskais darbinieks vai studējošais ir nodarbināts Latvijas Republikā un atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba vai uzņēmuma līgumam;
• Projektā nodarbinātās personas PLEvid (projektā nodarbinātās personas vidējais pilna laika ekvivalents) visā projekta īstenošanas periodā ir vismaz 0,3 PLEvid vai lielāks;
• Ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks vai studējošais veic arī citus uzdevumus, kas nav saistīti ar projekta īstenošanu, bet par kuru izpildi viņš saņem atlīdzību saskaņā ar pamatdarba līgumu, citu darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, tai skaitā citā iestādē, zinātniskais darbinieks vai studējošais pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma veic kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 57. punktam un šo noteikumu 8. pielikumam. Līdzējs nodrošina, ka projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka vai studējošā kopējais darba laiks atbilst darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus;
• Darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros noteiktie uzdevumi nedublējas ar projektā veicamajiem pienākumiem;
• Projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks vienlaikus var iesaistīties arī darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt privāto finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”, ja šis zinātniskais darbinieks ir pēcdoktorantūras atbalsta saņēmēja zinātniskais vadītājs, un 1.1.1.3. pasākumā “Inovācijas granti studentiem”, ja veicamie uzdevumi abu pasākumu ietvaros nepārklājas un vienlaikus netiek saņemta atlīdzība arī 1.1.1.3. pasākuma ietvaros, kā arī tiek ievērotas Darba likuma normas attiecībā uz nodarbinātības ierobežojumiem;
• Projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka vai studējošā atalgojumu aprēķina atbilstoši katra labuma guvēja atalgojuma politikai un atlīdzības likmēm.

Pasākuma ietvaros finansē tāda jauna produkta vai tehnoloģijas prototipa vai cita eksperimentālā objekta izstrādi, kurš tiks izmantots turpmākos pētījumos, bet nebūs tieši izmantojams ienākumu gūšanai, to pārdodot vai izmantojot ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Ienākumi, kas gūti no prototipu vai citu eksperimentālo objektu komerciālas izmantošanas, tiks atskaitīti no attiecināmajām projekta izmaksām.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content