Latvijas studentu apvienība

Studējošo pašpārvaldes tiesības

Iepazīstoties ar studentu tiesībām un pienākumiem, uzzināji, ka tiesību pārkāpumu gadījumā ir iespēja meklēt palīdzību pie savas augstskolas vai koledžas studējošo pašpārvaldes (SP). Kas tā ir un ka spēj aizstāvēt tavas un jebkura student intereses? Par to uzzini šajā rakstā!

Kas ir augstskolas studējošo pašpārvalde?

Augstskolu likums, kas regulē dažādus ar augstāko izglītību saistītos jautājumus, nosaka, ka katrā augstskolā vai koledžā ir studentu vēlēta un neatkarīga studējošo pašpārvalde, kura ir atbildīga par studējošo tiesību un interešu pārstāvniecību. Tai jābūt neatkarīgai jeb pašu studentu veidotai un pārvaldītai, un jebkuram studentiem jābūt iespējai piedalīties pašpārvaldes vēlēšanās un pašam kandidēt uz vietu SP.

Pašpārvalde darbojas atbilstoši nolikumam, ko ir izstrādājuši paši studējošie un kurš ir apstiprināts augstskolas vai koledžas augstākajā lēmējinstitūcijā.

SP pienākumos ietilpst studentu interešu aizstāvība akadēmiskajos, materiālajos un kultūras dzīves jautājumos. Lai veiksmīgi spētu to izdarīt, likums paredz, ka SP tiek piešķirtas dažādas tiesības.

Iesaiste lēmumu pieņemšanā

Studējošo pašpārvalde pārstāv studējošo viedokli. Pašpārvalde ir neatkarīga un tajā esošie studējošie var paši nolemt kādā veidā studējošo pārstāvji tiek ievēlēti augstskolas lēmējinstitūcijās – augstskolas satversmes sapulcē un senātā un fakultātes domē. Likums paredz, ka studējošo pārstāvji šajās institūcijās sastāda vismaz 20% balsstiesīgo, kas nozīmē iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu par labu studentiem. Bieži vien studentu pārstāvji var tikt ievēlēti arī citās lēmējinstitūcijās.

Gadās arī, ka lēmējinstitūcijās tiek runāts par tāda lēmuma pieņemšanu, kas negatīvi ietekmētu studējošos. Lai izvairītos no šādu lēmumu pieņemšanas, studējošo pārstāvjiem šajās institūcijās ir veto tiesības, kuru izmantojot tiek apstādināta lēmuma pieņemšana un tiek strādāts pie studējošajiem labvēlīgāka lēmuma pieņemšanas.

Finansējums

Augstskolas un koledžas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. Lai SP varētu veikt savas funkcijas, Augstskolu likums paredz tai piešķirt finansējumu apmērā, kas nav mazāks par 1/200 daļu no augstskolas vai koledžas gada budžeta. Šī nauda paredzēta, lai īstenotu piešķirtos pienākumus pilnvērtīgai studējošo interešu pārstāvniecībai.

Iespēja iegūt informāciju

Studējošo pašpārvaldei ir jāzina visas aktualitātes, kas nozīmē, ka pašpārvaldes pārstāvji ir tiesīgi pieprasīt un iegūt jebkādu informāciju no augstskolas un tās struktūrvienību pilnvarotajiem pārstāvjiem par jautājumiem, kas skar un ietekmē studējošo intereses.

Sadarbība

Augstskolu likumā piešķirtās tiesības paredz, ka studējošie ir pilnvērtīgi vadības partneri augstskolā gan lēmumu pieņemšanā, gan viedokļu apmaiņā. Lai gan vadības un pašpārvaldes domas būtiskos jautājumos mēdz atšķirties, svarīgi ir sadarboties. SP strādājot un nopietni pieejot jautājumu risināšanai, vadība un mācībspēki studentus uztvers kā vienlīdzīgus partnerus. Spēja sadarboties un iesaiste augstskolā notiekošajos procesos bieži vien ļauj panākt vairāk nekā tikai likumā noteikto tiesību izmantošana.

Tāpat SP ir iespēja iesaistīties un sadarboties ar Latvijas Studentu apvienību, lai virzītu savas augstskolas vai koledžas studentiem aktuālos jautājumus risināšanai nacionālā mērogā, tā panākot studentiem labvēlīgas izmaiņas likumos vai citos normatīvajos aktos. Tāpat ir SP iespēja sadarboties ar jebkuras cita augstskolas SP un arī citām nevalstiskajām organizācijām, rīkot kopīgus pasākumus un savstarpēji apmainīties pieredzē.

Papildus likumā noteiktajam, tavas augstskolas pašpārvaldei var būs arī citas tiesības, kas ir noteiktas SP nolikumā.

Par to, ko studējošo pašpārvaldei vajadzētu darīt ar likumā piešķirtajām iespējām, lai studentu intereses tiktu pilnvērtīgi pārstāvētas, stāstīsim pavisam drīz!

Raksts veidots kampaņas “Zināt, mācēt, darīt” ietvaros. Kampaņu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content