Latvijas studentu apvienība

Studējošo pašpārvalžu pienākumi

Kā jāstrādā tavai un jebkuras citas augstskolas vai koledžas studējošo pašpārvaldei? Aicinām iepazīties gan ar pienākumiem, kuri noteikti Augstskolu likumā, gan ar citiem principiem, kuri pašpārvaldei jāievēro, lai tā veiksmīgi spētu aizstāvēt studentu intereses.

 

Likumā noteiktie SP pienākumi

Augstskolu likums, kurā noteiktas studējošo pašpārvalžu tiesības, paredz arī to pienākumus.

 • Studējošo pašpārvalde ir studentu vēlēta

  Jebkuram augstskolas vai koledžas studentam jābūt iespējai gan balsot, gan kandidēt vēlēšanās. Lai to nodrošinātu, īpaši būtiska ir informācijas pieejamība gan par kandidēšanu, gan balsošanu vēlēšanās, kā arī vēlēšanu procesa norisi tādā veidā, lai jebkuram studentam nebūtu šķēršļu nobalsot – padomājot arī par studentiem, kuriem nodarbības ir tikai dažas dienas nedēļā vai tikai vakaros.

 • Studējošo pašpārvalde ir neatkarīga

  Augstskolas vadība un darbinieki nedrīkst ietekmēt pašpārvaldes lēmumus vai, piemēram, izvēlēt studentus, kuri iesaistās pašpārvaldē vai ieņem kādu no amatiem tajā. Tas gan nenozīmē, ka pašpārvaldei jābūt atdalītai no augstskolas vadības – ir svarīgi uzklausīt tās viedokli un argumentus, tomēr gala lēmums jāpieņem studējošajiem pašiem.

 • Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu

  Pašpārvaldes nolikums ļauj regulēt un sakārtot tās darbību, paredzot dažādus procesus kā vēlēšanu vai sēžu norise vai nosakot pienākumus amatos ievēlētajiem. Šo nolikumu izstrādā studējošie un apstiprina augstskolas senāts vai koledžas padome. Nolikuma apstiprināšanu var atteikt tikai tiesisku apsvērumu dēļ.

 • Studējošo pašpārvalde aizstāv studējošo intereses

  Augstskolu likumā noteikts, ka studējošo pašpārvalde aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā – tas arī ir pašpārvaldes darbošanās galvenais mērķis. Tas izpaužas gan kā iesaiste lēmējinstitūcijās ar mērķi panākt studentiem labvēlīgas izmaiņas, gan nelielu problēmu risināšana, gan jaunu, studentiem noderīgu iniciatīvu ieviešama. Pašpārvalde pārstāv studējošo intereses ne vien augstskolā, bet arī ārpus tās. Lai to veiksmīgi varētu darīt valstiskā mērogā, pašpārvaldes veido Latvijas Studentu apvienību.

 • Studējošo pašpārvalde reprezentē augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs

  Pašpārvaldes pārstāvjiem ir iespēja arī ārpus augstskolas vai koledžas izteikt viedokli visu tās studentu vārdā. Tāpat studējošo pašpārvalde var veidot sadarbību ar dažādām organizācijām vai citu augstskolu pašpārvaldēm. Tas var palīdzēt ieraudzīt problēmas savā augstskolā vai smelties idejas jau zināmu problēmu risināšanai.

 • Studējošo pašpārvalde nodrošina studentu pārstāvniecību augstskolas lēmējinstitūcijās

  Pašpārvaldei jāparūpējas par studentu pārstāvju ievēlēšanu augstskolas vai koledžas lēmējinstitūcijās. Svarīgi ir arī ikdienā sadarboties ar ievēlētajiem pārstāvjiem, lai viņi ir informēti par studentu viedokli un pašpārvalde ir informēta par augstskolas lēmējinstitūcijās notiekošo.

 • Studējošo pašpārvalde ir daļa Latvijas Studentu apvienības

  Likums paredz arī to, ka studējošo pārstāvībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Tas nozīmē, ka pašpārvaldei ir pienākums iesaistīties apvienības darbībā, nodrošinot, ka viņu augstskolas studentu viedoklis tiek pārstāvēts nacionālā mērogā.

Citi svarīgi studējošo pašpārvalžu pienākumi

Pastāv arī uzdevumi, kas nav noteikti likumā, tomēr to izpilde ir ļoti būtiska, lai spētu pārstāvēt studentu intereses efektīvi. Bieži vien šie pienākumi tiek paredzēti pašpārvaldes nolikumā.

 • Studējošo pašpārvalde ir atvērta jebkuram studentam

  Lai pašpārvalde spētu pārstāvēt studentu intereses, ir svarīgi padarīt jebkura studenta iesaisti tajā vienkāršu un informāciju par notiekošo – viegli pieejamu. Tāpēc informācijai par notiekošajiem procesiem un aktuālajiem darbiem, sēžu vai tikšanās reižu norises laiku, kā arī pašpārvaldes kontaktinformācijai jābūt viegli pieejamai jebkuram studentam. Tāpat jebkuram studentam jābūt iespējai piedalīties sēdēs.

 • Studējošo pašpārvalde iegūst un uzklausa studentu viedokli

  Svarīgi neaizmirst, ka pašpārvaldes sastāvā esošie studenti nespēj atspoguļot visu augstskolas studentu viedokli, kas jāpārstāv. Lai to iegūtu, var gan veidot aptaujas vai izmantot augstskolas veidotu aptauju iegūtos datus, gan rīkot kādu problēmu pārrunāšanai veltītus pasākumus vai neformāli runāt ar kursa biedriem. Tāpat studentiem jāzina, ka pie pašpārvaldes var vērsties, meklējot palīdzību dažādu problēmu risināšanai.

 • Studējošo pašpārvalde strādā ar visu studentu interesēm

  Ir būtiski parūpēties, lai neviena studentu grupa netiktu izslēgta no pārstāvamo loka. Ir studenti, kuri pašpārvaldē praktiski neiesaistās, tāpēc jāpievērš īpaša uzmanība, lai iegūtu viņu viedokli. Tie var būt neklātienes studenti vai jaunie vecāki. Pašpārvaldei var būt jāpielāgojas, lai tā ir iekļaujoša visiem studentiem, piemēram, mainot sēžu norises valodu, jo augstskolā pieaug ārvalstu studentu skaits, vai arī mainot sēžu norises vietu, jo uz tām vēlas doties students ar kustību traucējumiem.

 • Studējošo pašpārvalde regulāri komunicē ar augstskolas vadību

  Lai pašpārvaldes pārstāvji būtu informēti par augstskolā notiekošo un aktuālajiem jautājumiem, ir svarīgi regulāri komunicēt ar augstskolas, koledžas vai fakultātes vadību. Vēl jo vairāk – ir svarīgi izmantot savas iespējas komunicēt arī ar citām lēmumu pieņemšanā iesaistītajām pusēm.

Šeit aplūkojām studējošo pašpārvaldes pienākumus. Tomēr neatbildēts joprojām ir jautājums par to, ko nozīmē studentu interešu pārstāvniecība un kāds ieguvums no pašpārvaldes ir jebkuram augstskolas vai koledžas studentam. Tāpēc par to rakstīsim pavisam drīz!

Raksts veidots kampaņas “Zināt, mācēt, darīt” ietvaros. Kampaņu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content