Latvijas studentu apvienība

Studenti ar veselības ministri A. Čakšu pārrunā medicīnas izglītības jautājumus

31. augustā Latvijas Studentu apvienība (LSA) kopā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju (LJĀA) un Latvijas Medicīnas studentu asociāciju (LaMSA) tikās ar Veselības ministri Andu Čakšu un apsprieda jautājumus, kas skar medicīnas izglītību Latvijā, vienojoties par turpmāko darbu. Veselības ministre minēja, ka ministrijas darba kārtībā ir un būs jautājumi par vienotas rezidentūras uzņemšanas komisijas izveides nodrošināšanu, par rezidentūras finansējuma modeli un tā ieviešanas kārtību, rezidentu atalgojuma pieagumu, medicīnas asistenta un ārsta profesijas standarta aktualizāciju. Tika pārrunāts arī jautājums par sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm, kuru nākamajā nedēļā skatīs Ministru kabinetā.

Šobrīd Latvijā rezidentu uzņemšana notiek 2 posmos – vispirms augstskolas organizē pretendentu pieteikšanos rezidentūras studiju programmām un pēc Veselības ministrijas rīkojuma par rezidentūras vietu skaita sadalījumu starp augstskolām organizē rezidentūras pretendentu uzņemšanu šajās programmās. Lai vienkāršotu rezidentūras pretendentu uzņemšanu rezidentūras studiju programmās, ir uzsākts darbs pie tā, lai izveidotu vienotu uzņemšanu rezidentūrā. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts ir jau apstiprinājis jaunizveidotos uzņemšanas noteikumus otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības rezidentūras programmā no valsts budžeta līdzekļiem finansētās studiju vietās. Tādu pašu lēmumu vēl jāpieņem Latvijas Universitātes Senātam, lai pēc tam Veselības ministrija varētu virzīt nepieciešamos grozījumus jau Ministru kabineta noteikumos1. Ministre A.Čakša apsolīja, ka no Veselības ministrijas puses tiks organizētas sanāksmes, kurās abām universitātēm tiktu rasti nepieciešamie kompromisi, lai līdz šī gada beigām tiktu sakārtots normatīvais regulējums, kā rezultātā studējošajiem būtu skaidri iestāšanās noteikumi rezidentūrā.

Šobrīd plānots, ka no 2018. gada 1. janvāra tiks palielināts atalgojums ārstniecības personālam, kas ietver arī rezidentu atalgojumu. Plānotajā likumprojektā paredzēts noteikt arī rezidentu atalgojuma pieauguma apjomu, uz ko norādija ministre A.Čakša. Tika apspriests jautājums par rezidentūras organizēšanu un finansējuma izlietojumu, ko nosaka MK 685 noteikumi. Pārrunāta MK noteikumu dažādā interpretācija Latvijas slimnīcās, kuras nodrošina rezidentu apmācību, un secinot, ka tā gana atšķirīga, tā radot dažādu finansējuma izlietojumu. Veselības ministre solīja šo jautājumu risināt, iesaistot atbildīgās personas par rezidentūras organizēšanu slimnīcās un universitātes, kā arī analizēt esošo noteikumu realizāciju un tās efektivitāti.

Iepriekš esam informējuši, ka pagājušajā gadā Veselības ministrija pauda idejas par nepieciešamību ieviest vienotu valsts nobeiguma pārbaudījumu (valsts eksāmenu) ārstu, zobārstu, farmaceitu specialitātēs, lai sekmētu vienotu studējošo izvērtējumu un salīdzināmu apmācību procesa novērtējumu ar mērķi uzlabot pārbaudījumu kvalitāti un mazināt procesa subjektivitāti. Izvērtējot esošo situāciju, Veselības ministrija ir secinājusi, ka pirms vienota valsts eksāmena ieviešanas uzsākšanas ir nepieciešams apstiprināt jaunu ārsta profesijas standartu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tāpēc valsts eksāmena ieviešana vēl nav tik drīz gaidāms solis izmaiņās medicīnas izglītībā.

Vairākus mēnešus Veselības ministrija organizēja darba grupas par jaunu Ārsta profesijas standartu,  jo šobrīd esošais standarts ir novecojis. Šobrīd darbs pie jaunā profesijas standarta ir gandrīz pabeigts.

No 2018.gada 1. janvāra Ministru kabineta noteikumu projektā „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām tiks ieviests jauns amats Medicīnas asistents, kuru ieņemt drīkstēs studenti, kas realizē studiju programmu „Medicīna”, „Ārstniecība” un „Pediatrija”, veiksmīgi apgūstot un nokārtojot visus pārbaudījumus pēc 3. studiju gada. Medicīnas asistents veselības aprūpes vecākā speciālista vai veselības aprūpes speciālista vadībā veiks darbības pacienta vajadzību nodrošināšanai, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, izmeklēšanām un operācijām, infekciju kontroli.

5.septembrī Ministru kabinets plāno izskatīt uz nedēļu atlikto jautājumu2, kas paredz pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Tas nozīmē, ka tiks risināta vairākus gadus ieilgusī problēma ārvalstu studentiem, kuri zobārstniecības programmu apguvuši angļu valodā, bet nevar saņemt zobārsta sertifikātu, jo viena no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sertifikāta iegūšanai ir valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī. LSA atbalsta Veselības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos un cer, ka arī valdība tos atbalstīs.

Tikšanās reizē piedalījās ministre A.Čakša, Valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos E.Pole, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte D.Roga un no studentu puses – LJĀA priekšsēdētājs, rezidents K.Rācenis, RSU Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja N. Šilova, Latvijas Medicīnas studentu asociācijas pārstāve L.Bajāre un LSA prezidente M. Belova.


1 Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr. 685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”
2 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”” (VSS-663)

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content