Latvijas studentu apvienība

Tiks pilnveidota sertifikācijas kārtība zobārstniecības studentiem no ārvalstīm

[English below]
9.maijā valdība atbalstīja Ministru kabineta rīkojumu, kas paredz pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Tas nozīmē, ka tiks risināta vairākus gadus ieilgusī problēma ārvalstu studentiem, kuri zobārstniecības programmu apguvuši angļu valodā, bet nevar saņemt zobārsta sertifikātu, jo viena no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sertifikāta iegūšanai ir valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī.

Ministru kabineta sēdē, kurā piedalījās un izteicās arī Latvijas Studentu apvienības (turpmāk – LSA) pārstāvji, tika skatīts Veselības ministrijas sagatavotais konceptuāls ziņojums “Par nepieciešamību pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm”1 un pēc plašām diskusijām pieņemts Veselības ministrijas rekomendētais variants, ko atbalstīja arī LSA. Pamatojoties uz to, paredzēts atcelt prasību sertifikācijas procesā apliecināt valsts valodas zināšanas, vienlaicīgi  paplašinot Valsts valodas centra pilnvaras administratīvo sodu uzlikšanā par valsts valodas jomu regulējušo normatīvo aktu prasību neievērošanu, kā arī nosakot darba devējiem atbildību par darbinieku valsts valodas zināšanu līmeni.
LSA pozitīvi vērtē to, ka ir sadzirdēta Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes zobārstniecības studiju programmu studentu un abu universitāšu pārstāvju aktualizētā problēma ārvalstu studentiem, kuri zobārstniecības programmu apguvuši angļu valodā un tādēļ saskāras ar problēmu saņemt zobārsta sertifikātu.  LSA uzskata, ka valdības apņemšanās atrisināt vairākus gadus ieilgušo problēmu un pilnveidot ārvalstu zobārstniecības studentu sertifikācijas kārtību pašlaik ir ļoti nozīmīga. Pieaugot globālajai konkurencei augstākajā izglītībā un vienlaikus samazinoties potenciālajam studējošo skaitam Latvijā, nepieciešams veicināt mūsu valsts augstākās izglītības un zinātnes internacionalizāciju un starptautisko konkurētspēju.
Pašlaik, lai pilnveidotu sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm, no valdības ir saņemts akcepts, bet vēl veicams nozīmīgs darbs, kur Veselības ministrijai būs jāizstrādā grozījumi normatīvajos aktos2 un noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā. LSA plāno turpināt strādāt pie šī jautājuma, sniedzot viedokli Veselības ministrijai par grozījumiem normatīvajos aktos.

[1] http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425078&mode=mk&date=2017-05-09
[2] Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.170 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”


On May 9, the government supported the proposition from the Cabinet of Ministers, which provides for the development of certification procedures for international dental students. This means that a problem, that has been continuing for several years, will be addressed regarding international students who have completed the dental programme in English, yet cannot receive their certification, because in one of the statutory clauses it is said that to fulfil the requirements and to obtain their certificate a C1 level of knowledge must be shown in the state official language (Latvian).
In the meeting of the Cabinet of Ministers, which was attended by and their opinions were voiced by the representatives of the Student Union of Latvia (hereinafter – LSA), a conceptual report was reviewed, created by the Ministry of Health, “On the necessity to develop the certification procedures for international dental students” and after extensive discussions another variant was accepted by the Ministry of Health and supported by LSA. Based on the agreed propositions and changes, the requirement of displaying a C1 level knowledge of the state official language will be abolished. At the same time the powers of the State Language Centre were expanded regarding administrative fines in the case of non-compliance with state language normative acts, as well as determining the responsibility of employers for the necessary level of knowledge of the official state language.
LSA has responded positively to the raised concerns of Rīga Stradiņš University and the University of Latvia student representatives, who have made the problem known regarding the obscurities of international dental students receiving their certificates. In LSA’s opinion it is crucial that the government is committed to solving the long–standing problem and improving the procedures of international dental student certification. Increasing global competition in higher education and a continually regressing trend in the potential number of Latvian students, it is paramount to promote higher education and research internationalization, and advance international competitiveness in these fields.
Currently, to improve international dental student certification procedures, the government has given their approval, yet there is still a significant amount of work to be done. The Ministry of Health will have to develop amendments to the laws and regulations and duly submit them to the Cabinet of Ministers. LSA plans to continue to work on this issue, providing the Ministry of Health with their guidance and opinions on amendments to the legislation.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content