Latvijas studentu apvienība

Veselības aprūpes finansēšanas reformā svarīgi neaizmirst par studējošajiem, īpaši rezidentiem!

Latvijas Studentu apvienība (LSA) kopā ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju (LJĀA) ir nosūtījusi Saeimas atbildīgajām komisijām un Veselības ministrijai vēstuli ar lūgumu jaunajā Veselības aprūpes finansēšanas likumā1 visiem studējošajiem paredzēt tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. Ņemot vērā to, ka veselības aprūpes sistēmas reformas ietvaros paredzēts palielināt atalgojumu arī studējošajiem rezidentūrā (rezidentiem), lai nodrošinātu efektīvāku un pārskatāmāku rezidentu apmācībai paredzēto budžeta līdzekļu izlietojumu augstskolās un ārstniecības iestādēs, LSA kopā ar LJĀA vēstulē aicina Veselības ministriju norādīt precīzu rezidentu atalgojumu normatīvajā regulējumā, kas nosaka rezidentūras finansēšanas kārtību.

Šobrīd Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija sadarbībā ar citām komisijām un Veselības ministriju strādā pie likumprojekta “Veselības aprūpes finansēšanas likums” izskatīšanas un precizēšanas pirms tā apstiprināšanas. LSA kopā ar LJĀA pozitīvi novērtē paredzēto veselības nozares budžeta pieaugumu medicīnas izglītībai, kā arī valsts budžeta finansējumu 2018.gadam, kas novirzāms ārstniecības personu, tostarp rezidentūrā studējošo, algu palielinājumam. Tomēr Veselības ministrijas sagatavotajā likumprojektā LSA un LJĀA saskata vairākas nepilnības, kuras lūgts novērst Saeimas atbildīgajām komisijām.

Šobrīd likumprojektā par tiesībām uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros minēts, ka par apdrošinātām personām, kurām ir tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, ir uzskatāmas arī personas, kuras ir pilna laika studējošie. LSA kopā ar LJĀA ir norādījusi, ka personas izglītības procesā var veidoties situācija, kurā studējošais uz noteiktu laika posmu zaudē savu studējošā statusu, kad notiek pieteikšanās tālākām studijām (piemēram, maģistrantūrā), kā arī to, ka šī brīža redakcija neaptver visas studējošo grupas. LSA un LJĀA aicina noteikt normas, kas attiecās uz visiem studējošajiem, ne tikai tiem, kuri studē pilna laika studijās.

Iepriekš Veselības ministrija konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”2 ir norādījusi, ka medicīnas izglītības nodrošināšanai līdz 2023. gadam nepieciešams novirzīt 3,1 miljonu eiro, nodrošinot papildu 50 studiju vietas rezidentūrā katru gadu. Lai nodrošinātu garantētu plāna īstenošanu, LSA un LJĀA lūgusi Saeimas atbildīgajām komisijām likumprojektā norādīt veselības nozares budžeta pieaugumu medicīnas izglītībai.

Pašlaik rezidentūrai paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu nosaka kā procentuālais sadalījums starp augstskolām un ārstniecības iestādēm, tā arī šo līdzekļu sadale ārstniecības iestādē. Finansējums tiek izlietots ar rezidenta apmācību saistīto izdevumu segšanai (tai skaitā pedagogu darba samaksai), rezidenta zinātniskajai darbībai rezidentūras ietvaros, rezidenta atlīdzībai un ar rezidenta teorētisko un praktisko apmācību saistīto izdevumu segšanai. Šobrīd, neskatoties uz to, ka  pastāv vienāda rezidentu finansēšanas kārtība, veicot aptaujas, LJĀA konstatējusi, ka rezidentu atalgojums dažādās slimnīcās atšķiras pat par 30%. Ņemot vērā notiekošās reformas veselības aprūpes nozarē un finansējuma izmaiņas tajā, lai nodrošinātu efektīvu un pārskatāmu rezidentu apmācībai plānoto budžeta līdzekļu izlietojumu augstskolās un ārstniecības iestādēs, LSA kopā ar LJĀA ir lūgusi Veselības ministriju precizēt normatīvo regulējumu, kas nosaka rezidentūras finansēšanas kārtību, īpaši rezidentu atalgojuma noteikšanu. LSA un LJĀA, atsaucoties uz Veselības ministrijas ziņojumu Saeimas komisijas sēdē par Veselības nozares budžetu un ārstniecības personu atalgojuma palielināšanu (20.10.2017.), kurā norādīts 2018. gadā rezidenta atalgojuma palielinājumam novirzīt 2.5 milj., rekomendē normatīvajos aktos precizēt rezidenta atalgojuma pieaugumu pamata amatalgas ietvaros, norādot to absolūtos skaitļos.

LSA kopā ar LJĀA turpinās sekot līdzi likumprojekta tālākai virzībai, izsakot savus priekšlikumus par normām, kas skar studējošos, it īpaši rezidentus.

1 Likumprojekts “Veselības aprūpes finansēšanas likums”
2 Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content